Powołanie oraz zakres działania Komitetu Nagród Państwowych.

Monitor Polski

M.P.1975.38.224

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 grudnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 210
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 listopada 1975 r.
w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych.

Powołuje się Komitet Nagród Państwowych, zwany dalej "Komitetem".
 
1.
Komitet rozpatruje wnioski o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz literatury i sztuki.
2. 2
(skreślony).
1.
Komitet składa się z Prezydium oraz z sekcji specjalistycznych w dziedzinie nauki, techniki oraz literatury i sztuki.
2.
Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego Komitetu, jego zastępców, sekretarza Komitetu oraz pozostałych członków Komitetu spośród reprezentantów nauki, techniki, literatury i sztuki oraz spośród wybitnych działaczy społecznych.
Prezydium Komitetu stanowią przewodniczący Komitetu, jego zastępcy, sekretarz Komitetu przewodniczący sekcji specjalistycznych oraz członkowie Komitetu wyznaczeni przez Prezesa Rady Ministrów.
Sekcje specjalistyczne tworzy, przekształca i znosi Prezydium Komitetu.
Prezes Rady Ministrów wyznacza spośród członków Komitetu przewodniczących, ich zastępców i sekretarzy sekcji specjalistycznych. W skład sekcji specjalistycznych wchodzą członkowie Komitetu wyznaczeni przez przewodniczącego Komitetu.
Kadencja członków Komitetu trwa 4 lata. W razie zmian w składzie Komitetu w czasie trwania kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków kończy się z upływem kadencji całego składu Komitetu.
1.
Nagrody państwowe w dziedzinie nauki i techniki stanowią wyróżnienie przez Państwo wybitnych osiągnięć naukowych, naukowo-badawczych, projektowych i konstrukcyjnych, nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz osiągnięć dotyczących organizacji i zarządzania.
2. 4
(skreślony).
3. 5
Nagrody państwowe w dziedzinie literatury i sztuki stanowią wyróżnienie przez Państwo wybitnych osiągnięć w zakresie twórczości literackiej, wiedzy o literaturze i sztuce lub krytyki artystycznej, twórczości teatralnej, muzycznej, plastycznej, filmowej i działalności kulturalnej.
4. 6
Nagrody państwowe mogą być przyznane również za całokształt działalności w dziedzinach, o których mowa w ust. 1 i 3.
1.
Nagrody państwowe przyznawane są w latach parzystych z okazji święta państwowego 22 Lipca.
2.
Nagrody państwowe dzielą się na nagrody I i II stopnia i mogą być przyznawane osobom indywidualnym lub zespołom. Nagrodę zespołową może otrzymać zespół składający się z nie więcej niż 12 osób. W skład zespołu mogą wchodzić tylko te osoby, które wniosły twórczy wkład w osiągnięcie zgłoszone do nagrody państwowej.
3.
Nagroda państwowa za całokształt działalności może być przyznana w każdym stopniu tylko jeden raz.
4.
Wyróżniony nagrodą państwową otrzymuje: dyplom, odznakę i premię pieniężną.
Wysokość ogólnej kwoty przeznaczonej na premie pieniężne w danym roku oraz wysokość poszczególnych premii ustala Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Prezydium Komitetu.
 
1.
Wnioski o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie nauki i techniki mogą składać:
1)
placówki i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
2)
szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego,
3)
instytuty naukowo-badawcze,
4)
stowarzyszenia naukowo-techniczne,
5)
towarzystwa naukowe,
6)
organizacje gospodarcze i przedsiębiorstwa,
7)
ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych,
8)
naczelne i centralne organy administracji państwowej.
2.
Wnioski o przyznanie nagród państwowych w dziedzinie literatury i sztuki mogą składać:
1)
placówki i komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk,
2)
szkoły wyższe i samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego,
3)
instytuty naukowo-badawcze,
4)
stowarzyszenia i związki twórców,
5)
przedsiębiorstwa artystyczne i wydawnicze,
6)
ogólnokrajowe organizacje związków zawodowych,
7)
naczelne, centralne i terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego.
3.
Wnioski o przyznanie nagród państwowych składają:
1)
jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1 i 5 i w ust. 2 pkt 1 - za pośrednictwem Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk,
2)
jednostki wymienione w ust. 1 pkt 2, 3 i 6 oraz w ust. 2 pkt 2 i 3 - za pośrednictwem właściwych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
3)
jednostki wymienione w ust. 1 pkt 7 i w ust. 2 pkt 6 - bezpośrednio do Komitetu Nagród Państwowych,
4)
jednostki wymienione w ust. 1 pkt 4 - za pośrednictwem Naczelnej Organizacji Technicznej,
5)
jednostki wymienione w ust. 2 pkt 4 i 5 - za pośrednictwem Ministra Kultury i Sztuki.
4.
Jednostki określone w ust. 3, za których pośrednictwem są składane wnioski, oraz jednostki wymienione w ust. 1 pkt 8 i w ust. 2 pkt 7 po rozpatrzeniu wniosków przez specjalnie w tym celu powołany zespół kierują je do Komitetu wraz z uzasadnieniem, a w razie powzięcia decyzji o nieprzedstawianiu wniosku Komitetowi - zwracają go wnioskodawcy.
5.
Od decyzji o nieprzedstawieniu wniosku Komitetowi wnioskodawcy przysługuje prawo ponownego skierowania wniosku do jednostki organizacyjnej, która decyzję tę powzięła, w celu przesłania go do Komitetu. Jednostka ta przekazuje wniosek Komitetowi podając przyczynę niepoparcia wniosku.
1.
Wnioski o przyznanie nagród państwowych mogą być składane w każdym czasie. Komitet rozpatruje wnioski otrzymane do dnia 15 grudnia każdego roku nieparzystego. W terminie tym należy również składać wnioski ponownie skierowane przez wnioskodawców.
2.
Członkowie Komitetu mogą zgłaszać kandydatów do nagrody państwowej bezpośrednio sekcjom specjalistycznym do dnia 15 lutego każdego roku, w którym przyznawane są nagrody państwowe.
1.
Nagrody państwowe przyznaje Prezydium Komitetu na podstawie wniosków sekcji specjalistycznych.
2.
W szczególnych wypadkach Prezydium Komitetu może:
1) 8
zgłoszony wniosek odroczyć do ponownego rozpatrzenia w latach następnych, po uzupełnieniu go we wskazanym kierunku i ponownym zgłoszeniu przez wnioskodawcę,
2)
wystąpić do naczelnych, centralnych lub terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego oraz do organizacji społecznych o nagrodzenie osiągnięcia zgłoszonego do nagrody państwowej,
3)
wystąpić do naczelnych, centralnych lub terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego oraz do organizacji społecznych (wnioskodawców) o nagrodzenie niektórych osób nie uwzględnionych w zespole wyróżnionym nagrodą państwową.
(skreślony).
Szczegółową organizację, tryb działania Komitetu, sposób podejmowania uchwał, tryb zgłaszania i dokumentowania wniosków oraz sposób ich oceny w sekcjach specjalistycznych określa regulamin Komitetu zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek przewodniczącego Komitetu.
 
1.
Członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym za udział w posiedzeniu Komitetu w ciągu doby przysługuje wynagrodzenie w wysokości 200 złotych, a przewodniczącemu posiedzenia - 250 złotych.
2.
Członkom Komitetu oraz osobom zaproszonym biorącym udział w posiedzeniach Komitetu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
3.
Osobom powołanym przez Komitet do opracowania opinii lub recenzji o osiągnięciu przedstawionym do nagrody państwowej przysługuje wynagrodzenie jak za opracowanie recenzji rozprawy habilitacyjnej.
Obsługę biurową Komitetu wykonuje Polska Akademia Nauk.
Fundusz nagród oraz wydatki Komitetu objęte są budżetem Państwa (budżet centralny) w części dotyczącej Polskiej Akademii Nauk.
W 1982 r. nagrody państwowe nie zostaną przyznane. Zgłoszone wnioski o przyznanie nagród państwowych będą rozpatrzone w 1984 r.
Traci moc uchwała nr 410 Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1963 r. w sprawie powołania oraz zakresu działania Komitetu Nagród Państwowych w dziedzinie nauki, techniki oraz kultury i sztuki (Monitor Polski z 1964 r. Nr 1, poz. 1 i z 1965 r. Nr 21, poz. 96).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 92 z dnia 25 czerwca 1979 r. (M.P.79.17.103) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 lipca 1979 r.
2 § 2 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 179 z dnia 12 grudnia 1983 r. (M.P.83.42.238) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 1983 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 179 z dnia 12 grudnia 1983 r. (M.P.83.42.238) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 1983 r.
4 § 8 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 92 z dnia 25 czerwca 1979 r. (M.P.79.17.103) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 lipca 1979 r.
5 § 8 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 92 z dnia 25 czerwca 1979 r. (M.P.79.17.103) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 lipca 1979 r.
6 § 8 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 2 lit. c) uchwały nr 92 z dnia 25 czerwca 1979 r. (M.P.79.17.103) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 lipca 1979 r.
7 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 179 z dnia 12 grudnia 1983 r. (M.P.83.42.238) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 1983 r.
8 § 13 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 92 z dnia 25 czerwca 1979 r. (M.P.79.17.103) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 lipca 1979 r.
9 § 13a skreślony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 179 z dnia 12 grudnia 1983 r. (M.P.83.42.238) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 1983 r.
10 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 179 z dnia 12 grudnia 1983 r. (M.P.83.42.238) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 grudnia 1983 r.
11 § 17a dodany przez § 1 uchwały nr 141 z dnia 5 lipca 1982 r. (M.P.82.17.141) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 lipca 1982 r.