§ 9. - Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.
§  9.
Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.