§ 3. - Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.
§  3.
1.
W skład Zespołu wchodzą:
1)
przewodniczący - sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw gospodarki, wyznaczony przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
2)
pozostali członkowie:
a)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu lub podsekretarza stanu, wyznaczonym przez ministra kierującego działem lub działami administracji rządowej:
budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
finanse publiczne,
gospodarka morska,
gospodarka wodna,
nauka,
łączność,
praca,
rolnictwo,
rozwój regionalny,
Skarb Państwa,
szkolnictwo wyższe,
transport,
środowisko,
sprawy zagraniczne,
b)
przedstawiciel Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
c)
przedstawiciel wyznaczony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
3)
sekretarz Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego spośród pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.
Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.