§ 2. - Powołanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.520

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2015 r.
§  2.
Zespół realizuje zadania określone w "Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020", stanowiącym załącznik do uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r., zmienionej uchwałą nr 39/2012 Rady Ministrów z dnia 20 marca 2012 r., uchwałą nr 143/2013 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r., uchwałą nr 143/2014 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r. oraz uchwałą nr 212/2014 Rady Ministrów z dnia 27 października 2014 r., zwanym dalej "Programem", w szczególności:
1)
koordynuje sprawy związane z realizacją Programu, w tym opiniuje projekty sprawozdań z realizacji Programu;
2)
dokonuje oceny projektów inwestycyjnych;
3)
udziela ministrowi właściwemu do spraw gospodarki rekomendacji w sprawie udzielenia wsparcia.