Powołanie Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel".

Monitor Polski

M.P.2015.657

Akt utracił moc
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 60
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2015 r.
w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw inicjatywy "Obywatel"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się Komitet Sterujący do spraw inicjatywy "Obywatel", zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
Do zadań Komitetu należy:
1)
określanie kierunku prowadzonych prac w celu realizacji inicjatywy "Obywatel", w ramach następujących działań:
a) 1
rozwój i utrzymanie "Portalu obywatel.gov.pl", w tym przygotowanie do rozszerzenia o serwis informacyjny Rady Ministrów integrujący strony internetowe ministerstw,;
b)
utworzenie systemu "Informacja dla obywatela",
c)
przygotowanie rekomendacji w zakresie doskonalenia sposobu prowadzenia korespondencji z obywatelami;
2)
nadzór nad realizacją inicjatywy "Obywatel".
W celu realizacji zadań Komitetu przewodniczący może:
1)
tworzyć zespoły i grupy robocze;
2)
korzystać z pomocy doradców i ekspertów.
1. 2
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wyznaczony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz go reprezentujący;
2)
wiceprzewodniczący - Szef Służby Cywilnej;
3)
po jednym przedstawicielu, w randze sekretarza stanu, podsekretarza stanu albo zajmującym stanowisko dyrektora generalnego, wyznaczonym przez:
a)
ministra właściwego do spraw informatyzacji,
b)
ministra właściwego do spraw gospodarki,
c)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być zastępowane w pracach Komitetu przez upoważnionych, przez te osoby, przedstawicieli.
1.
Pracami Komitetu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności pracami Komitetu kieruje wiceprzewodniczący.
2.
Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1)
zwoływanie posiedzeń Komitetu;
2)
przewodniczenie posiedzeniom Komitetu i kierowanie jego pracami;
3)
ustalanie terminów i programu kolejnych posiedzeń Komitetu.
3.
Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Komitetu, w szczególności ekspertów reprezentujących Centralny Ośrodek Informatyki.
Posiedzenia Komitetu przygotowuje i obsługuje sekretarz Komitetu, wyznaczony przez przewodniczącego, pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1.
Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komitetu lub ich upoważnionych przedstawicieli. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2.
Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.
3.
Protokół z posiedzenia Komitetu sporządza sekretarz Komitetu. Protokół podpisuje przewodniczący Komitetu oraz sekretarz Komitetu.
1.
W terminie do 15 grudnia każdego roku, przewodniczący Komitetu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji działań, o których mowa w § 2.
2.
Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
podsumowanie prac zrealizowanych w ramach działań, o których mowa w § 2;
2)
podsumowanie kosztów realizacji działań, o których mowa w § 2;
3)
proponowane kierunki rozwoju w odniesieniu do działań, o których mowa w § 2, w tym harmonogram prac i szacowane koszty.
Organy administracji rządowej na wniosek przewodniczącego współuczestniczą w zakresie swoich właściwości w realizacji zadań Komitetu, o których mowa w § 2.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
1.
Komitet tworzy się na okres realizacji działań, o których mowa w § 2.
2.
Przewodniczący przedstawi Prezesowi Rady Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu, o których mowa w § 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 41 z dnia 4 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.316) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 2016 r.
2 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 41 z dnia 4 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.316) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 2016 r.
3 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 41 z dnia 4 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.316) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 2016 r.
4 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 41 z dnia 4 kwietnia 2016 r. (M.P.2016.316) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 6 kwietnia 2016 r.