Powołanie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej.

Monitor Polski

M.P.1983.39.227

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 grudnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 168
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 grudnia 1983 r.
w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej.

W celu usprawnienia koordynacji działania organów administracji państwowej oraz współdziałania instytucji państwowych i organizacji społecznych - dla stworzenia właściwych warunków poszanowania prawa, zapewnienia dyscypliny i porządku publicznego, a zwłaszcza bardziej konsekwentnej i skutecznej walki z przestępczością gospodarczą i kryminalną oraz przejawami patologii społecznej - Rada Ministrów, stosownie do intencji XIV Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, uchwala, co następuje:
Powołuje się Komitet Rady Ministrów do Spraw Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Dyscypliny Społecznej, zwany dalej "Komitetem".
Do zadań Komitetu należy podejmowanie działań na rzecz:
1)
przestrzegania porządku prawnego,
2)
zapewnienia ładu i porządku publicznego,
3)
umacniania dyscypliny społecznej,
4)
ograniczania przyczyn i warunków sprzyjających powstawaniu przestępczości,
5)
przeciwdziałania spekulacji, niegospodarności i marnotrawstwu,
6)
intensyfikacji ścigania sprawców przestępstw godzących w życie, zdrowie i mienie obywateli oraz interes i dobro państwa,
7)
przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej,
8)
kształtowania świadomości prawnej obywateli i poszanowania prawa.
1.
Komitet przygotowuje założenia polityki Rządu, podejmuje inicjatywy oraz niezbędne przedsięwzięcia zapewniające koordynację działalności organów administracji państwowej, ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kontroli, a także innych państwowych jednostek organizacyjnych w sprawach, o których mowa w § 2.
2.
Komitet w szczególności:
1)
analizuje oraz ocenia sytuacje i zjawiska w zakresie spraw, o których mowa w § 2,
2)
programuje kierunki zapobiegania i ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń,
3)
analizuje i ocenia skuteczność realizacji polityki ścigania przestępstw i wykroczeń oraz zapobiegania naruszeniom prawa,
4)
inspiruje działalność organów administracji państwowej, innych państwowych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych do podejmowania niezbędnych przedsięwzięć w zakresie określonym w § 2,
5)
opiniuje projekty normatywnych aktów prawnych w zakresie ścigania przestępstw, zapobiegania naruszeniom prawa oraz innym zjawiskom patologii społecznej,
6)
inicjuje działalność naukowo-badawczą dotyczącą zapobiegania i zwalczania przestępczości,
7)
rozpatruje inne sprawy zlecone przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
1.
Komitet współdziała z Najwyższą Izbą Kontroli, Sądem Najwyższym, Prokuratorem Generalnym PRL i innymi organami państwowymi powołanymi do umacniania praworządności i przestrzegania porządku publicznego oraz ochrony praw obywateli, a także z jednostkami organizacyjnymi kontroli, inspekcji i rewizji, podległymi naczelnym i centralnym organom administracji państwowej.
2.
Komitet współpracuje z organizacjami politycznymi, związkowymi, młodzieżowymi, spółdzielczymi, społecznymi i samorządowymi.
3.
Komitet współpracuje z instytucjami naukowymi i oświatowymi, wykorzystując w swojej działalności wyniki ich prac.
1.
Funkcje Przewodniczącego Komitetu powierza się Zastępcy Członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych, gen. broni Czesławowi Kiszczakowi.
2.
Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu powołuje zastępców Przewodniczącego Komitetu, Sekretarza Komitetu oraz członków Komitetu spośród przedstawicieli administracji państwowej.
3.
Prezes Rady Ministrów na wniosek Przewodniczącego Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu przedstawicieli partii i stronnictw politycznych, Komitetu Wykonawczego Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, organizacji i instytucji państwowych oraz organizacji związkowych, społecznych i spółdzielczych.
Komitet ustala okresowe programy swojej działalności oraz przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania z ich realizacji, a także wnioski i opinie.
1.
W ramach Komitetu mogą działać komisje powoływane do rozpatrywania określonych problemów.
2.
Przewodniczący Komitetu może tworzyć zespoły oraz zapraszać do udziału w ich pracy osoby spoza składu Komitetu.
Tryb pracy Komitetu określa uchwała nr 93 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie regulaminu prac Rady Ministrów i Prezydium Rządu oraz trybu opracowywania, uzgadniania i ogłaszania normatywnych aktów prawnych (Monitor Polski Nr 27, poz. 152).
Obsługę Komitetu i środki związane z jego działalnością zapewnia Urząd Rady Ministrów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.