§ 3. - Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.8.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.
§  3.
1.
Komitet wykonuje zadania w szczególności przez przedstawianie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów stanowiska w rozpatrywanych sprawach.
2.
W celu realizacji zadań Komitet może określać sposoby i terminy ich wykonania, a także zwracać się do właściwych organów i instytucji o udzielenie stosownej pomocy.