§ 10. - Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.8.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.
§  10.
Traci moc uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 17 października 1988 r. w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 31, poz. 278, z 1989 r. Nr 34, poz. 262 oraz z 1990 r. Nr 35, poz. 283 i Nr 40, poz. 315).