Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1988.31.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 października 1990 r.

UCHWAŁA Nr 178
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1988 r.
w sprawie powołania Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Powołuje się Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, zwany dalej "Komitetem".
2.
Komitet jest organem Rady Ministrów zapewniającym bieżącą koordynację działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach gospodarczych.
3.
Komitet zapewnia warunki realizacji, przez właściwe organy, zadań związanych ze społeczno-gospodarczym rozwojem kraju oraz podejmuje działania mające na celu przyspieszenie wdrażania reformy gospodarczej.
Do zadań Komitetu należy w szczególności:
1)
zapewnienie spójności działań w realizacji zadań wynikających z narodowego planu społeczno-gospodarczego i rocznych planów finansowo-rzeczowych oraz planu konsolidacji gospodarki narodowej,
2)
inspirowanie i inicjowanie zmian w mechanizmach funkcjonowania gospodarki oraz oddziaływanie na rzecz racjonalnego gospodarowania majątkiem narodowym,
3)
inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć służących rozwojowi rolnictwa, poprawie sytuacji mieszkaniowej oraz przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego,
4)
analizowanie oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą, a także koordynowanie działań związanych z angażowaniem kapitałów zagranicznych, obsługą zadłużenia za granicą oraz programem dostosowawczym,
5)
inicjowanie i koordynowanie prac analitycznych, koncepcyjnych i wdrożeniowych, związanych z realizacją zadań społeczno-gospodarczych, oraz kontrola przebiegu realizacji tych zadań,
6)
oddziaływanie na rzecz urzeczywistniania w praktyce funkcjonowania organów administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych zasad i założeń reformy gospodarczej,
7)
rozpatrywanie wniosków wynikających ze spraw kierowanych do Rady Ministrów przez Sejm, Radę Państwa i Najwyższą Izbę Kontroli oraz podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć zapewniających realizację tych wniosków,
8)
przedstawianie Radzie Ministrów stanowiska w sprawie projektów:
a)
planu perspektywicznego,
b)
narodowego planu społeczno-gospodarczego,
c)
centralnego planu rocznego,
d)
budżetu państwa,
e)
bilansu płatniczego,
f)
bilansu wydatków i dochodów ludności,
g)
założeń polityki cenowo-dochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki płac i pieniężnych świadczeń społecznych oraz przedsięwzięć mających na celu ograniczanie inflacji,
9)
wykonywanie innych zadań powierzonych przez Radę Ministrów, Prezydium Rządu lub Prezesa Rady Ministrów.
1.
Komitet:
1)
przedstawia Radzie Ministrów, Prezydium Rządu lub Prezesowi Rady Ministrów opinie i wnioski oraz projekty rozstrzygnięć,
2)
określa zadania i terminy ich wykonania oraz wskazuje organy i instytucje odpowiedzialne za wykonanie zadań,
3)
ocenia wykonanie zadań określonych w pkt 2,
4)
podejmuje niezbędne ustalenia i określa środki zapewniające wykonanie zadań,
5)
składa Radzie Ministrów okresowe sprawozdania ze swojej działalności.
2.
Komitet rozpatruje sprawy kolegialnie.
3.
Komitet może powoływać zespoły do opracowania określonych analiz i prognoz oraz koncepcji interwencyjnych rozwiązań określonych problemów gospodarczych.
1.
Komitet, wykonując zadania w zakresie kontroli przebiegu realizacji zadań społeczno-gospodarczych, zleca przeprowadzanie lub koordynowanie działań kontrolnych Urzędowi Rady Ministrów.
2.
Komitet opiniuje i przygotowuje propozycje rozstrzygnięć Rady Ministrów w sprawach dysponowania rezerwą budżetu centralnego.
1. 1
W skład Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący - wiceprezes Rady Ministrów, Minister Finansów - Leszek Balcerowicz;
2) 2
zastępca przewodniczącego - Minister-Kierownik Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń - Jan Janowski;
3) 3
członkowie:
a)
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
b)
Minister Łączności,
c)
Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
d)
Minister Pracy i Polityki Socjalnej,
e)
Minister Przekształceń Własnościowych,
f)
Minister Przemysłu,
g)
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
h)
Minister Rynku Wewnętrznego,
i)
Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,
j)
Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,
k)
Minister-Kierownik Centralnego Urzędu Planowania,
l)
minister-członek Rady Ministrów - Artur Balazs,
ł)
minister-członek Rady Ministrów - Witold Trzeciakowski.
4)
sekretarz - podsekretarz stanu w Urzędzie Rady Ministrów.
2.
Prezes Rady Ministrów, na wniosek przewodniczącego Komitetu, może powołać w skład Komitetu inne osoby niż wymienione w ust. 1.
3.
W pracach Komitetu uczestniczą Minister-Szef Urzędu Rady Ministrów, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz przedstawiciel Ministra Spraw Zagranicznych.
4.
Przewodniczący Komitetu może zapraszać do udziału w pracach Komitetu lub posiedzeniach inne osoby.
Przewodniczący Komitetu:
1)
kieruje pracami Komitetu,
2)
przedstawia Radzie Ministrów, Prezydium Rządu oraz Prezesowi Rady Ministrów opinie i ustalenia Komitetu,
3)
nadzoruje wykonywanie ustaleń Komitetu i pracę sekretarza Komitetu, wydając stosowne polecenia i decyzje.
Sekretarz Komitetu:
1)
zapewnia sprawną organizację prac Komitetu,
2)
prowadzi dokumentację rozpatrywanych spraw,
3)
zapewnia właściwy obieg dokumentów,
4)
opracowuje protokoły posiedzeń Komitetu.
Obsługę techniczno-organizacyjną Komitetu oraz środki związane z jego działalnością zapewnia Urząd Rady Ministrów.
Traci moc uchwała nr 72 Rady Ministrów z dnia 15 maja 1987 r. w sprawie powołania Komitetu Rady Ministrów do Spraw Realizacji Reformy Gospodarczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 136 z dnia 13 września 1989 r. (M.P.89.34.262) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 września 1989 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 154 z dnia 17 września 1990 r. (M.P.90.35.283) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 września 1990 r.
3 § 5 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 154 z dnia 17 września 1990 r. (M.P.90.35.283) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 26 września 1990 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 154 z dnia 17 września 1990 r. (M.P.90.35.283) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 października 1990 r.