Monitor Polski

M.P.2008.5.51

| Akt nienormatywny
Wersja od: 1 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 stycznia 2008 r.
o powołaniu Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

W związku z pozostającymi w sferze zainteresowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie wyznaczonym przez art. 95 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

1) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informacyjnej w społeczeństwie demokratycznym, wymagającymi wyjaśnienia przypadkami działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych, poprzedzających wszczęcie postępowań karnych lub podejmowanych w ramach tych postępowań wobec posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Beaty Sawickiej, członków Rady Ministrów: Andrzeja Leppera, Janusza Kaczmarka, Tomasza Lipca i Komendanta Głównego Policji Konrada Kornatowskiego,

2) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informacyjnej w społeczeństwie demokratycznym, przypadkami wskazującymi na możliwość nadużywania stosowania kontroli operacyjnej wobec Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza oraz dziennikarzy: Wojciecha Czuchnowskiego ("Gazeta Wyborcza") i Roberta Zielińskiego ("Dziennik"), przez służby wymienione w pkt 1,

3) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informacyjnej w społeczeństwie demokratycznym, przypadkami działania podległych Ministrowi Sprawiedliwości - Prokuratorowi Generalnemu organów Prokuratury i poszczególnych prokuratorów, w sposób wskazujący na możliwość podporządkowania celów postępowania karnego bieżącym interesom politycznym oraz osobistym członków Rady Ministrów, to jest sprawą kontrolowanego wręczenia korzyści majątkowej posłance Beacie Sawickiej, sprawą zatrzymania Ministra Sportu Tomasza Lipca i członków władz Centralnego Ośrodka Sportu, sprawą domniemanego nielegalnego wywierania wpływu na prokuratorów prowadzących postępowanie w sprawie rzekomej odpowiedzialności lekarzy za śmierć ojca Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, sprawą rzekomego przecieku w sprawie tzw. afery gruntowej i roli w tej sprawie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Janusza Kaczmarka oraz Komendanta Głównego Policji Konrada Kornatowskiego,

4) ujawnionymi przez środki masowego przekazu, w ramach realizowanej przez nie funkcji informacyjnej w społeczeństwie demokratycznym, faktami wskazującymi na możliwość niszczenia dowodów świadczących o nadużywaniu przez służby wymienione w pkt 1 stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym o stosowaniu przez te służby tzw. zakupu kontrolowanego, prowokacji, wytwarzania i posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi oraz kontroli operacyjnej stosowanej w przypadkach niecierpiących zwłoki przed uzyskaniem zarządzenia kontroli przez sąd, w tym stosowaniu kontroli operacyjnej wobec osób niebędących osobami podejrzewanymi o popełnienie czynów zabronionych,

które to zdarzenia, wedle relacji środków masowego przekazu oraz materiałów Komisji do Spraw Służb Specjalnych ujawnionych podczas tajnego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V Kadencji, miały mieć miejsce w okresie sprawowania funkcji Prezesa Rady Ministrów przez Kazimierza Marcinkiewicza oraz Jarosława Kaczyńskiego, to jest w okresie od dnia 31 października 2005 roku do dnia 16 listopada 2007 roku,

w związku z dostrzeżoną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej możliwością przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków ustawowych przy podejmowaniu działań wobec lub z udziałem wymienionych powyżej osób, w sposób zagrażający zasadzie działania organów Państwa w granicach i na podstawie przepisów prawa oraz zasadzie zaufania do organów Państwa, które to zasady są filarami demokratycznego państwa prawnego,

w granicach, w jakich Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. Nr 35, poz. 321 oraz z 2005 r. Nr 122, poz. 1023) pozwalają na sprawowanie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej kontroli parlamentarnej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, co następuje:

Art.  1.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, powołuje Komisję Śledczą, zwaną dalej "Komisją", do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku.

Art.  2.

Celem działania Komisji jest:

1) ustalenie, czy postępowania karne, których stroną lub innym uczestnikiem byli członkowie Rady Ministrów, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarze, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku, zostały wszczęte lub były prowadzone wskutek nielegalnego wpływu członków Rady Ministrów, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na czynności funkcjonariuszy Policji lub Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości,
2) ustalenie, czy w toku postępowań karnych prowadzonych z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku, były podejmowane decyzje lub czynności procesowe wskutek nielegalnego wpływu członków Rady Ministrów, w szczególności Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na czynności funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości,
3) 1 ustalenie, czy, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku, przy podejmowaniu decyzji lub dokonywaniu czynności procesowych, o których mowa w pkt 2, a także w sprawach, w których nie wszczęto postępowania karnego, miały miejsce przypadki naruszenia lub nadużycia podstaw stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, również wobec osób niebędących osobami podejrzanymi o popełnienie czynów zabronionych, a także ustalenie, czy miały miejsce przypadki niszczenia dowodów naruszenia lub nadużycia podstaw stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przypadki ujawniania tajemnicy państwowej lub służbowej przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji lub na ich polecenie,
4) 2 ustalenie tożsamości osób, które bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w wywieraniu ewentualnych nielegalnych wpływów na decyzje lub czynności w sprawach, o których mowa w pkt 1-3, oraz wyjaśnienie okoliczności, które sprzyjały wywieraniu takich wpływów, a także ustalenie ewentualnych korzyści, które te osoby osiągnęły lub zamierzały osiągnąć.
Art.  3.

Do zakresu działania Komisji należy:

1) zbadanie okoliczności faktycznych podjęcia lub prowadzenia przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policję i Prokuraturę czynności operacyjno-rozpoznawczych i czynności procesowych w ramach postępowań karnych w sprawach, o których mowa w art. 2 pkt 1-3, to jest:
a) okoliczności wszczęcia tych postępowań karnych,
b) okoliczności stosowania w tych postępowaniach czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym kontroli operacyjnej, prowokacji, tzw. zakupu kontrolowanego oraz wytwarzania i posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi,
c) ewentualnego bezpośredniego lub pośredniego wywierania nielegalnego wpływu przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji w tych postępowaniach karnych,
d) wpływu działań, o których mowa w lit. c, na prowadzenie tych postępowań karnych oraz stosowanie w tych postępowaniach środków przymusu,
e) 3 (utraciła moc);
2) zbadanie okoliczności faktycznych stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych wobec osób niebędących osobami podejrzanymi, to jest:
a) stosowania kontroli operacyjnej, w tym stosowanej w przypadkach niecierpiących zwłoki, przed uzyskaniem zarządzenia kontroli przez sąd, a także stosowania prowokacji, tzw. zakupu kontrolowanego oraz wytwarzania i posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi,
b) ewentualnego bezpośredniego lub pośredniego wywierania nielegalnego wpływu przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji w celu zastosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
3) 4 (utracił moc).
Art.  4.

W skład Komisji wchodzi 7 członków.

Art.  5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Z dniem 1 grudnia 2008 r. art. 2 pkt 3 w zakresie obejmującym wyrazy: "a także ustalenie, czy miały miejsce przypadki niszczenia dowodów naruszenia lub nadużycia podstaw stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz przypadki ujawniania tajemnicy państwowej lub służbowej przez członków Rady Ministrów, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komendanta Głównego Policji lub na ich polecenie", został uznany za niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 111 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 6 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. (M.P.08.91.788).
2 Z dniem 1 grudnia 2008 r. art. 2 pkt 4 w zakresie obejmującym wyrazy: "a także ustalenie ewentualnych korzyści, które te osoby osiągnęły lub zamierzały osiągnąć", został uznany za niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 111 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z pkt 7 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. (M.P.08.91.788).
3 Art. 3 pkt 1 lit. e) został uznany za niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 111 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, przez pkt 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. (M.P.08.91.788). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 1 grudnia 2008 r.
4 Art. 3 pkt 3 został uznany za niezgodny z art. 2, art. 7 i art. 111 ust. 1 w związku z art. 95 ust. 2 Konstytucji RP, przez pkt 9 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2008 r. (M.P.08.91.788). Zgodnie z tym wyrokiem wymieniony wyżej przepis traci moc z dniem 1 grudnia 2008 r.