§ 5. - Powołanie Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych.

Monitor Polski

M.P.1990.34.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  5.
1.
Komisja działa kolegialnie.
2.
Komisja powołuje radę doradczą, złożoną z przedstawicieli mniejszości narodowych.
3.
Komisja może powoływać zespoły i grupy robocze.
4.
Przewodniczący Komisji składa Radzie Ministrów sprawozdania z działalności Komisji.
5.
Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin ustalony przez Komisję.