§ 1. - Powołanie Komisji do Spraw Mniejszości Narodowych.

Monitor Polski

M.P.1990.34.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1990 r.
§  1.
1.
Powołuje się Komisję do Spraw Mniejszości Narodowych, zwaną dalej "Komisją". Komisja jest organem opiniodawczo - doradczym Rady Ministrów.
2.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący - Minister Kultury i Sztuki;
2)
członkowie:
a)
Minister Edukacji Narodowej,
b)
Minister Pracy i Polityki Socjalnej,
c)
Minister Sprawiedliwości,
d)
Minister Spraw Wewnętrznych,
e)
Minister Spraw Zagranicznych,
f)
minister - członek Rady Ministrów, właściwy w sprawach współpracy z partiami politycznymi i organizacjami społecznymi,
g)
Przewodniczący Komitetu do Spraw Radia i Telewizji "Polskie Radio i Telewizja",
h)
Wojewoda Białostocki,
i)
Wojewoda Opolski,
j)
Wojewoda Przemyski,
k)
Wojewoda Suwalski.
3.
Nadzór nad pracami Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.