Powołanie komisarzy wyborczych.

Monitor Polski

M.P.2018.541

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie powołania komisarzy wyborczych

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Powołuje się z dniem 3 kwietnia 2018 r. następujące osoby na komisarzy wyborczych:
1)
Komisarz Wyborczy w Krośnie II:

Marek Michał Syrek;

2)
Komisarz Wyborczy w Suwałkach:

Maciej Henryk Romotowski.

Komisarze wyborczy są powołani na okres 5 lat.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.