Monitor Polski

M.P.2018.708

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lipca 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 lipca 2018 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach II

Na podstawie art. 166 § 3 w związku z § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się z dniem 17 lipca 2018 r. Pawła Antoniego Wysockiego na Komisarza Wyborczego w Katowicach II.
§  2.  Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na okres 5 lat.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.