Monitor Polski

M.P.2008.5.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze na kadencję w latach 2008-2013

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Ewę Szymańską-Habzda na Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze.
§  2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2008-2013 i pełni funkcję od dnia 7 stycznia 2008 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.