Monitor Polski

M.P.2019.755

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 83/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I

Na podstawie art. 166 § 3 w związku z § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się z dniem 5 sierpnia 2019 r. Mariusza Nowickiego na Komisarza Wyborczego w Gdańsku I.
§  2.  Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na okres 5 lat.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.