Powołanie inspektoratów żeglugi śródlądowej.

Monitor Polski

M.P.1961.7.37

Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 2001 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŻEGLUGI
z dnia 10 stycznia 1961 r.
w sprawie powołania inspektoratów żeglugi śródlądowej. *

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 1952 r. Nr 26, poz. 182) w związku z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i przekształceniu urzędu Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej w urząd Ministra Żeglugi (Dz. U. Nr 29, poz. 163) zarządza się, co następuje:
1.
Powołuje się inspektoraty żeglugi śródlądowej w Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Koźlu, Wrocławiu, Szczecinie i w Giżycku jako terenowe władze żeglugowe.
2.
Inspektoraty żeglugi śródlądowej podlegają Ministrowi Żeglugi.
Do zakresu działania inspektoratów żeglugi śródlądowej należy nadzór nad żeglugą i spławem oraz inspekcja statków i innych obiektów pływających, a w szczególności:
1)
kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi i spławu na drogach wodnych śródlądowych,
2)
rejestracja statków żeglugi śródlądowej i innych obiektów pływających na drogach wodnych śródlądowych,
3)
wydawanie świadectw zdolności żeglugowej,
4)
wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych dla załóg statków żeglugi śródlądowej i tratew,
5)
wydawanie książeczek żeglarskich,
6)
przeprowadzanie dochodzeń w sprawach wypadków żeglugowych,
7)
nadzór nad przewozami międzybrzegowymi,
8)
inne sprawy zlecone odrębnymi przepisami.
Zasięg terytorialny inspektoratów obejmuje:
1)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Krakowie:
a)
Wisła od zbiornika Goczałkowice do km 324,5 (ujście Kamiennej),
b)
Przemsza od Mysłowic do ujścia do Wisły,
c)
Biała Przemsza od Maczek do połączenia z Czarną Przemszą,
d)
Czarna Przemsza od ujścia Brynicy do połączenia z Białą Przemszą,
e)
Dunajec od Nowego Targu do ujścia do Wisły,
f)
Wisłoka od Jasła do ujścia Wisły,
g)
San od granicy do ujścia do Wisły,
h)
Wisłok od Strzyżowa do ujścia do Sanu,
i)
Soła od ujścia Koszarawy do ujścia do Wisły,
j)
Raba od Myślenic do ujścia do Wisły;
2)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Warszawie:
a)
Wisła od km 324,5 do km 719,9 (Silno),
b)
Bug od granicy Państwa do ujścia do Wisły,
c)
Narew od ujścia Narewki do ujścia do Bugu,
d)
Wieprz od Bystrzycy do ujścia do Wisły,
e)
Pilica od Koniecpola do ujścia do Wisły,
f)
Supraśl od Piłatowszczyzny do ujścia do Narwi,
g)
Narewka od Białowieży do ujścia do Narwi;
3)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy:
a)
Kanał Bydgoski,
b)
Stary Kanał Bydgoski,
c)
Noteć od ujścia do Warty do jeziora Gopło,
d)
Brda od Czyżkówka do Brdyujścia,
e)
kanał Warta-Gopło wraz z jeziorem Gopło i innymi,
f)
Kanał Bronisławski z jeziorami,
g)
Kanał Folusza z jeziorami,
h)
Drawa od mostu Osieczna-Kamienna do ujścia do Noteci,
i)
Warta od Działoszyna do ujścia Noteci,
j)
Gwda od Piły do ujścia Noteci;
4)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku:
a)
Wisła od km 719,9 (Silno) do ujścia do km 940,
b)
Drwęca od Lubicza do ujścia do Wisły,
c)
Wda (Czarna Woda) od Jeziora Wdzydzkiego do ujścia do Wisły,
d)
Wisła Gdańska (Martwa Wisła) do wschodniej krawędzi mostu kolejowego w Gdańsku (km 20,4),
e)
przełom Wisły Gdańskiej od Wisły Gdańskiej do linii biegnącej od stoczni w Płoni Wielkiej do południowego krańca przystani rybackiej w Górkach Wschodnich,
f)
Nogat do km 0 w ujściu do Zalewu Wiślanego,
g)
Wisła Elbląska (Szkarpawa) od Wisły do km 0 w ujściu do Zalewu Wiślanego,
h)
Wisła Królewiecka do km 0 w ujściu do Zalewu Wiślanego,
i)
Święta Tuga od Nowego Stawu do Wisły Elbląskiej,
j)
Kanał Elbląski,
k)
Elblążka od jeziora Drużno do ujścia do Zalewu,
l)
jezioro Drużno od Elblążki do ujścia Kanału Warmińskiego,
ł)
Kanał Warmiński,
m)
Dzierzgoń od mostu drogowego w Bągarcie do ujścia do jeziora Drużno,
n)
Fiszówka od Szop do ujścia do Elblążki,
o)
Tyna od Tynna do ujścia do Elblążki,
p)
Pasłęka do ujścia do Zalewu Wiślanego z wyłączeniem kanału portowego,
r)
Słupia od ujścia Kamienicy do południowej krawędzi mostu kolejowego w Ustce;
5)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Koźlu:
a)
Odra od Olzy do ujścia Nysy Kłodzkiej (km 181,3),
b)
Kanał Gliwicki;
6)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu:
a)
Odra od km 181,3 do km 480,
b)
węzeł dróg wodnych we Wrocławiu;
7)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie:
a)
Odra od km 480 do granicy wód morskich (17 m na północ od zniszczonego mostu Poniatowskiego),
b)
Odra Zachodnia od rozgałęzienia z Odrą Wschodnią (Widuchowa) km 0 do km 29,8,
c)
Jezioro Dąbskie do granicy wód morskich, biegnącej zachodnim brzegiem jeziora,
d)
Parnica do granicy wód morskich,
e)
Regalica od km 730,5 rzeki Odry do Jeziora Dąbskiego,
f)
Ina od km 0 do km 58,6 (Stargard Szczeciński),
g)
Warta od ujścia Noteci do ujścia do Odry,
h)
Nysa Łużycka od Gubina do ujścia do Odry;
8)
Inspektorat Żeglugi Śródlądowej w Giżycku:
a)
Kanał Augustowski od granicy Państwa,
b)
Kanał Mazurski od jeziora Mamry do granicy Państwa,
c)
system jezior mazurskich,
d)
Pisa od Jeziora Warszawskiego (Roś) do ujścia do Narwi,
e)
Czarna Hańcza od jeziora Wigry do Kanału Augustowskiego,
f)
Biebrza od Ponarlic do ujścia do Narwi,
g)
Rospuda od jeziora Necko do Kanału Augustowskiego,
h)
Krutynia od jeziora Syzdrój do Jeziora Bełdańskiego,
i)
Sapina od jeziora Gołdap do jeziora Mamry.
Na czele inspektoratu stoi kierownik inspektoratu powoływany i odwoływany przez Ministra Żeglugi.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania inspektoratów żeglugi śródlądowej określa regulamin wydany przez Ministra Żeglugi.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1961 r.
* Z dniem 25 kwietnia 2001 r. zarządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.01.5.43) - zob. art. 74 ust. 2 tej ustawy.