Monitor Polski

M.P.1992.29.202

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 1992 r.
w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonej przez ubezpieczycieli na ten fundusz.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r . o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołuje się Fundusz Ochrony Ubezpieczonych, zwany dalej "Funduszem".
§  2.
1. W terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia Izba Ubezpieczeń zwołuje zebranie wszystkich ubezpieczycieli działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "zebraniem ubezpieczycieli". Zebranie ubezpieczycieli dokonuje powołania Zarządu Funduszu, zwanego dalej "Zarządem".
2. Zebranie ubezpieczycieli powinno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty podjęcia przez Izbę Ubezpieczeń decyzji o jego zwołaniu. W przypadku gdy zebranie ubezpieczycieli nie odbędzie się w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, Minister Finansów wezwie wszystkich ubezpieczycieli działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej do przybycia w wyznaczonym przez niego terminie w celu dokonania wyboru Zarządu.
3. Każde następne zebranie ubezpieczycieli zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie ubezpieczycieli, których zbiór składki wynosi ponad 25% zbioru składki brutto pobranej przez wszystkich ubezpieczycieli łącznie za ubezpieczenia bezpośrednie w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym następuje zwołanie zebrania, lub na żądanie co najmniej pięciu ubezpieczycieli.
4. Jeżeli mimo wniosku ubezpieczycieli, o których mowa w ust. 3, Zarząd nie zwoła zebrania w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku, zebranie może zostać zwołane przez Izbę Ubezpieczeń.
5. Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane. Za prawidłowo zwołane uznaje się zebranie, o którego terminie i porządku obrad zostali zawiadomieni wszyscy ubezpieczyciele, Izba Ubezpieczeń oraz Minister Finansów co najmniej dwa tygodnie przed jego terminem.
6. Każdy ubezpieczyciel ma jeden głos. Każdemu ubezpieczycielowi przysługuje dodatkowo jeden głos za każde 10% udziału w rynku ubezpieczeniowym w Rzeczypospolitej Polskiej. Procent udziału w rynku ustala Izba Ubezpieczeń na podstawie zbioru składek za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym ubezpieczyciele zostali wezwani do dokonania wpłat na rzecz Funduszu.
§  3.
1. Ubezpieczyciele dokonują wpłat na rzecz Funduszu w wysokości 1% składki brutto pobranej przez każdego ubezpieczyciela w prowadzonym przez niego dziale ubezpieczeń za ubezpieczenia bezpośrednie, a wynikającej z technicznego rachunku ubezpieczeń na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym zostali wezwani do wpłaty na rzecz Funduszu.
2. W przypadku gdy wezwanie do wpłaty na rzecz Funduszu nastąpiło w okresie poprzedzającym sporządzenie technicznego rachunku ubezpieczeń, o którym mowa w ust. 1, przez któregokolwiek z ubezpieczycieli, ubezpieczyciel ten ustala wysokość wpłaty według technicznego rachunku ubezpieczeń sporządzonego za rok poprzedzający rok, o którym mowa w ust. 1, a różnicę wpłaca w terminie 2 tygodni od dnia sporządzenia technicznego rachunku ubezpieczeń za ten rok. W przypadku nadpłaty Fundusz zwraca nadpłaconą kwotę po otrzymaniu od ubezpieczyciela technicznego rachunku ubezpieczeń za rok, o którym mowa w ust. 1.
§  4.
1. Wpłaty na rzecz Funduszu dokonywane są na prowadzony w tym celu wyodrębniony rachunek, oddzielnie dla działu ubezpieczeń na życie i oddzielnie dla działu pozostałych ubezpieczeń majątkowych i osobowych.
2. Wpłat na rzecz Funduszu dokonują ubezpieczyciele, którzy prowadzą działalność ubezpieczeniową w tym samym dziale ubezpieczeń, w którym prowadził niewypłacalny ubezpieczyciel, w terminach ustalonych przez Zarząd, z tym że termin pierwszej wpłaty nie może przypadać wcześniej niż jeden miesiąc i później niż dwa miesiące od otrzymania przez ubezpieczyciela wezwania do jej uiszczenia.
3. Jeżeli wpłata nie zostanie dokonana w terminie określonym w ust. 2, Funduszowi przysługują odsetki w wysokości naliczanej tak jak od zaległości podatkowych.
4. Odsetek nie nalicza się w sytuacji określonej w § 3 ust. 2, jeżeli został zachowany termin przewidziany w tym przepisie.
5. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na rozłożenie wpłat, o których mowa w ust. 1, na raty, gdy nie zagrozi to zaspokojeniu roszczeń ubezpieczonych, z tym że całość wpłat musi być dokonana w ciągu jednego roku od dnia otrzymania wezwania do dokonania wpłat na rzecz Funduszu.
§  5.
1. Jeżeli kwota wpłaconej przez ubezpieczycieli składki na rzecz Funduszu nie wystarcza na zaspokojenie roszczeń ubezpieczonych, ubezpieczyciele wpłacają składkę w następnych latach w wysokości określonej w § 3 ust. 1 do czasu zaspokojenia roszczeń ubezpieczonych.
2. Jeżeli kwota wpłat na Fundusz, dokonanych przez ubezpieczycieli w trybie § 3, przewyższa wartość świadczeń lub odszkodowań wypłaconych z tego Funduszu, Zarząd, po potrąceniu kosztów działalności, zwraca pozostałą część środków ubezpieczycielom proporcjonalnie do wniesionych wpłat.
§  6.
1. 1 Zarząd kieruje działalnością Funduszu oraz reprezentuje go na zewnątrz. Szczegółowy tryb działania i organizację Zarządu określa regulamin uchwalony przez zebranie przedstawicieli.
2. Zarząd dysponuje środkami Funduszu.
3. Zarząd działa kolegialnie, podejmując uchwały większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego.
4. W skład Zarządu wchodzi od pięciu do siedmiu członków.
5. Kadencja Zarządu trwa rok, z tym że kadencja pierwszego Zarządu wygasa z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym weszło w życie niniejsze zarządzenie. Kadencja Zarządu może zostać przedłużona przez zebranie ubezpieczycieli na czas określony.
6. W przypadku gdy członek Zarządu jest pracownikiem, członkiem rady nadzorczej, komisji rewizyjnej lub jest akcjonariuszem niewypłacalnego ubezpieczyciela, jego mandat wygasa w przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela, nie później jednak niż dwa tygodnie od dnia wydania przez sąd postanowienia o wszczęciu postępowania upadłościowego w stosunku do niewypłacalnego ubezpieczyciela.
7. Zebranie ubezpieczycieli może w każdej chwili dokonać zmiany, odwołania lub uzupełnienia składu Zarządu.
8. 2 Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch zastępców.
9. Do składania oświadczeń w imieniu Zarządu upoważnieni są przewodniczący Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu łącznie.
10. 3 Członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pracę w wysokości określonej przez zebranie ubezpieczycieli.
11. 4 Zarząd może tworzyć wewnętrzne jednostki organizacyjne Funduszu niezbędne do realizacji jego zadań.
§  7. 5  
1. W przypadku niewypłacalności ubezpieczyciela Zarząd podejmuje działania mające na celu zaspokojenie roszczeń ubezpieczonych osób fizycznych, a w szczególności:
1) nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia:
a) wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości lub
b) uprawomocnienia się postanowienia wydanego na podstawie art. 13 prawa upadłościowego

wzywa ubezpieczycieli do dokonania wpłat, określając termin ich uiszczenia,

2) nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia dokonania wpłat przez ubezpieczycieli opracowuje projekt gospodarowania środkami Funduszu i przesyła go ubezpieczycielom, Polskiej Izbie Ubezpieczeń oraz Ministrowi Finansów; projekt podlega zatwierdzeniu przez zebranie ubezpieczycieli, zwołane w terminie dwóch tygodni od przygotowania projektu; zatwierdzenie następuje zwykłą większością głosów ubezpieczycieli obecnych na zebraniu,
3) 6 w terminie jednego miesiąca po otrzymaniu listy wierzytelności zatwierdzonej przez sędziego komisarza ogłasza w dzienniku "Rzeczpospolita" przystąpienie do wypłat uznanych roszczeń ubezpieczonych osob fizycznych,
4) po zatwierdzeniu przez zebranie ubezpieczycieli projektu gospodarowania środkami Funduszu rozpoczyna wypłacanie świadczeń na podstawie listy wierzytelności na zasadach przewidzianych w art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344 oraz z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201).
2. Przy wypłacaniu świadczenia Zarząd zawiera z ubezpieczonym umowę o przeniesienie na rzecz Funduszu roszczeń do masy upadłości do wysokości faktycznie dokonanej wypłaty oraz przesyła syndykowi odpisy umów o przeniesienie roszczeń do masy upadłości.
§  8.
1. Koszty działalności Zarządu pokrywane są z wpłat, o których mowa w § 3.
2. Kosztami działalności Zarządu są wszelkie koszty niezbędne do wykonania czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń ubezpieczonych.
§  9.
1. 7 W terminie trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego Zarząd Funduszu przedstawia ubezpieczycielom i Ministrowi Finansów sprawozdanie finansowe, wraz z opinią biegłego rewidenta. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności wysokość wypłaconych świadczeń i odszkodowań, wysokość należności Funduszu zaspokojonych z roszczeń regresowych w stosunku do niewypłacalnego ubezpieczyciela, wysokość wynagrodzeń oraz innych kosztów działalności.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez zebranie ubezpieczycieli, po zasięgnięciu opinii Ministra Finansów. Zatwierdzenie następuje zwykłą większością głosów ubezpieczycieli obecnych na zebraniu.
§  10. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) zarządzenia z dnia 19 października 1993 r. (M.P.93.54.502) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 1993 r.
2 § 6 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) zarządzenia z dnia 19 października 1993 r. (M.P.93.54.502) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 1993 r.
3 § 6 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c) zarządzenia z dnia 19 października 1993 r. (M.P.93.54.502) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 1993 r.
4 § 6 ust. 11 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d) zarządzenia z dnia 19 października 1993 r. (M.P.93.54.502) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 1993 r.
5 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 października 1993 r. (M.P.93.54.502) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 listopada 1993 r.
6 § 7 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 21 listopada 1994 r. (M.P.94.62.549) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 grudnia 1994 r.
7 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 21 listopada 1994 r. (M.P.94.62.549) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 20 grudnia 1994 r.