Monitor Polski

M.P.1948.50.289

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ODBUDOWY
z dnia 11 maja 1948 r.
o powołaniu Dyrekcji Osiedli Robotniczych w Gliwicach.

Na podstawie art. 3 ust 1 pkt. 1) dekretu z dnia 26 kwietnia 1948 r. o Zakładzie Osiedli Robotniczych (Dz. U. R. P. Nr. 24, poz. 166) zarządzam, co następuje:
§  1. Powołuje się Okręgową Dyrekcję Osiedli Robotniczych w Gliwicach.
§  2. 1 Obszar działania Dyrekcji obejmuje województwa śląskie i wrocławskie.
§  3. Statut Dyrekcji będzie nadany odrębnym zarządzeniem.
§  4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja 1948 r.
1 § 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 29 grudnia 1948 r. (M.P.48.A-86.989) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1949 r.