Monitor Polski

M.P.1997.40.408

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 lipca 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 27 czerwca 1997 r.
w sprawie powierzenia Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:
§  1. Powierza się Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. z siedzibą w Łodzi, jako zarządzającemu Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, zwaną dalej "strefą", udzielanie w imieniu Ministra Gospodarki zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
§  2. Zezwolenia na działalność gospodarczą w strefie, wydawane z zastosowaniem przepisu zawartego w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289), mogą być wydawane wyłącznie po porozumieniu z Ministrem Gospodarki.
§  3. Powierza się Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. wykonywanie bieżącej kontroli działalności podmiotów gospodarczych na terenie strefy, przewidzianej dla organu koncesyjnego w przepisach o koncesjonowaniu działalności gospodarczej, w zakresie zgodności działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze na terenie strefy z zezwoleniami, o których mowa w § 1.
§  4. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. przekazuje Ministrowi Gospodarki kwartalną informację o funkcjonowaniu strefy oraz kopie zezwoleń niezwłocznie po ich udzieleniu.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.