Powiatowy fundusz rozwoju kultury.

Monitor Polski

M.P.1971.41.259

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1971 r.

UCHWAŁA Nr 148
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 1971 r.
w sprawie powiatowego funduszu rozwoju kultury.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Tworzy się powiatowy fundusz rozwoju kultury, zwany dalej "funduszem", przeznaczony na aktywizację działalności kulturalnej w powiatach, miastach stanowiących powiaty oraz w dzielnicach miast.
2.
Uruchomienie funduszu następuje po uchwaleniu przez powiatową (miejską, dzielnicową) radę narodową programu rozwoju kultury.
Dochodami funduszu są:
1)
udzielane w toku wykonywania budżetu dotacje rad narodowych oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki z kredytów budżetowych, przeznaczonych w dziale "kultura i sztuka" na różną działalność, pod warunkiem że udzielenie dotacji nie spowoduje niewykonania zadań przewidzianych w budżecie,
2)
dobrowolne dotacje zakładów pracy z funduszów przeznaczonych na cele kulturalne, przekazywane zgodnie z uchwałą konferencji samorządu robotniczego lub rady zakładowej,
3)
środki pochodzące z imprez organizowanych specjalnie na ten cel przez instytucje i organizacje,
4)
dobrowolne świadczenia ludności.
1.
Środki funduszu przeznacza się na:
1)
dofinansowanie działalności placówek kulturalno-oświatowych i podejmowanych przez nie akcji;
2)
dofinansowanie wydawnictw regionalnych oraz opracowań i publikacji oświatowych;
3)
popieranie amatorskiego ruchu artystycznego;
4)
pomoc w budowie obiektów kultury podejmowanej w formie czynu społecznego;
5)
pokrywanie wydatków związanych z eksploatacją placówek kulturalno-oświatowych, które nie są finansowane z budżetu Państwa;
6)
zakup wyposażenia dla placówek kulturalno-oświatowych, w tym także dla parków kultury i terenów rozrywkowych;
7)
remonty bieżące, średnie i kapitalne placówek kulturalno-oświatowych;
8)
pokrywanie kosztów obsługi funduszu.
2.
Koszty związane z obsługą funduszu nie powinny przekraczać 2% jego wpływów.
Środkami funduszu dysponuje organ do spraw kultury prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej na podstawie planu funduszu uzgodnionego z przedstawicielami instytucji i organizacji, które świadczą środki finansowe na fundusz.
Prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej określa, na podstawie wniosków instytucji i organizacji, o których mowa w § 4, szczegółowe zadania, które będą realizowane ze środków funduszów.
Plan funduszu oraz jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, po zaopiniowaniu przez komisję rady narodowej właściwej do spraw kultury.
W zakresie nie uregulowanym uchwałą do funduszu stosuje się przepisy o funduszach celowych wydane przez Ministra Finansów na podstawie prawa budżetowego.
W zakresie uregulowanym uchwałą nie stosuje się przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1960 r. w sprawie funduszów dobrowolnych świadczeń społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 233).
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym i społecznym współdziałanie w realizacji zadań określonych uchwałą.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki oraz prezydiom powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.