Portugalia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Lizbona.2003.01.22.

Monitor Polski

M.P.2004.32.568

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2004 r.

UMOWA
sporządzona w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r.
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki

UMOWA

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Portugalską o współpracy w dziedzinie turystyki

Rzeczpospolita Polska i Republika Portugalska, zwane dalej "Stronami",

- pragnąc przyczynić się do rozszerzenia przyjacielskich kontaktów między narodami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Portugalskiej,

- świadome znaczenia turystyki dla rozwoju stosunków gospodarczych i kulturalnych, jak również lepszego poznania życia, historii i spuścizny kulturalnej obu narodów,

- uznając potrzebę stworzenia podstaw prawnych dla współpracy w dziedzinie turystyki,

uzgodniły, co następuje:

Przedmiot umowy

1.
Strony będą przyczyniać się do umacniania i rozwoju współpracy w dziedzinie turystyki w celu lepszego poznania historii i kultury obu narodów.
2.
Współpraca w dziedzinie turystyki będzie realizowana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i prawem obowiązującym w każdym z Państw Stron.

Współpraca

Strony będą popierać nawiązywanie i rozwój współpracy między polskimi i portugalskimi przedsiębiorcami i organizacjami, uczestniczącymi w rozwoju turystyki międzynarodowej, podejmującymi inwestycje w dziedzinie turystyki, a także prowadzącymi wspólne przedsięwzięcia w celu obsługi turystów.

Przedmiot współpracy

Współpraca, o której mowa w artykule 2, będzie się odbywała w szczególności poprzez:

a)
podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w celu organizacji obsługi turystów z obu Państw,
b)
wymianę specjalistów,
c)
pomoc w kształceniu kadr dla turystyki.

Wymiana informacji

Strony będą popierać wymianę informacji w następujących dziedzinach:

a)
statystyka turystyczna,
b)
programy kształcenia specjalistów w dziedzinie turystyki,
c)
działalność promocyjna,
d)
akty normatywne związane z ochroną przyrody oraz dóbr kultury,
e)
akty normatywne regulujące działalność turystyczną.

Warunki współpracy

Strony będą sprzyjać wymianie specjalistów i pracowników naukowych, specjalizujących się w tematyce turystycznej, a także współpracy instytucji prowadzących badania w dziedzinie turystyki.

Centra informacji turystycznej

Każda ze Stron będzie sprzyjać powstawaniu na terytorium swojego Państwa ośrodków informacji turystycznej drugiej Strony.

Współpraca międzynarodowa

Strony będą wymieniać informacje i dzielić się doświadczeniami związanymi z ich udziałem w pracach międzynarodowych organizacji turystycznych.

Komisja Mieszana

1.
Strony utworzą Komisję Mieszaną, której zadaniem będzie zapewnienie należytego wykonania postanowień niniejszej umowy oraz rozwiązywanie problemów, które mogą powstać w toku jej realizacji.
2.
Komisja Mieszana składać się będzie z przedstawicieli wyznaczonych przez Strony, zajmujących się działalnością w dziedzinie turystyki.
3.
Komisja Mieszana zbierze się po raz pierwszy w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia umowy w życie.
4.
Komisja Mieszana na swym pierwszym posiedzeniu opracuje regulamin, w którym określi tryb pracy.
5.
Komisji będą przewodniczyli przedstawiciele każdej ze Stron.
6.
Komisja Mieszana spotykać się będzie w miarę potrzeb, na pisemny wniosek jednej ze Stron, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Portugalskiej.

Wejście w życie

1.
Umowa niniejsza podlega przyjęciu zgodnie z prawem Państwa każdej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not.
2.
Umowa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia otrzymania noty późniejszej.

Ważność i wypowiedzenie

1.
Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat. Ulega ona automatycznemu przedłużeniu na dalsze pięcioletnie okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie jej w drodze notyfikacji, najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem danego okresu ważności.
2.
Wypowiedzenie umowy nie będzie miało wpływu na przedsięwzięcia podjęte i realizowane zgodnie z umową w czasie jej obowiązywania, aż do czasu ich zakończenia.

SPORZĄDZONO w Lizbonie dnia 22 stycznia 2003 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne.

W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.