Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej.... - M.P.2011.13.139 - OpenLEX

Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej. Wilno.2009.09.16.

Monitor Polski

M.P.2011.13.139

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 października 2010 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej,
podpisane w Wilnie dnia 16 września 2009 r.

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Białorusi

i Rządem Republiki Litewskiej w sprawie punktu styku granic państwowych

Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Republiki Białorusi i Rząd Republiki Litewskiej,

zwane dalej "Stronami",

kierując się zasadami poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej państw i nienaruszalności granic państwowych,

biorąc pod uwagę konieczność wyznaczenia i oznakowania punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej,

uzgodniły, co następuje:

1.
Punktem styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej, zwanym dalej "punktem styku granic", jest punkt przecięcia się linii granic państwowych ustalonych na podstawie poniżej wymienionych umów:
-
Umowy między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o polsko-radzieckiej granicy państwowej, podpisanej w Moskwie dnia 16 sierpnia 1945 roku;
-
Umowy między Republiką Białoruś a Republiką Litewską o białorusko-litewskiej granicy państwowej, podpisanej w Wilnie dnia 6 lutego 1995 roku;
-
Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, podpisanej w Wilnie dnia 5 marca 1996 roku.
2.
Położenie punktu styku granic zaznaczono na Mapie delimitacyjnej punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej, wykonanej w skali 1:10 000, która stanowi integralną część niniejszego Porozumienia.
1.
W celu oznaczenia w terenie punktu styku granic, Strony ustanawiają znak graniczny "Marycha" ("Marycha", "Mara"), zwany dalej "znakiem granicznym".
2.
Znak graniczny składa się z trzech słupów granicznych umieszczonych po jednym na terytorium państwa każdej ze Stron.
3.
Strony powołują wspólną komisję polsko-białorusko-litewską, zwaną dalej "Wspólną Komisją", w celu opracowania projektu znaku granicznego, oznakowania punktu styku granic, geodezyjnego określenia współrzędnych punktu styku granic oraz słupów granicznych, sporządzenia Protokółu znaku granicznego i Mapy demarkacyjnej punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej. Protokół znaku granicznego, Mapę demarkacyjną punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Republiki Litewskiej oraz Protokół końcowy Wspólnej Komisji sporządza się w sześciu egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i litewskim i stanowią one integralną część dokumentów demarkacyjnych państw Stron.
4.
Wydatki związane z wykonaniem wspólnych prac, o których mowa w ustępie 3, Strony pokrywają w równych częściach.
1.
Każda ze Stron podejmie niezbędne działania, mające na celu utrzymanie w należytym stanie słupa granicznego znaku granicznego znajdującego się na terytorium jej państwa i niedopuszczenie do jego przemieszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub zniszczenia oraz działania mające na celu zapewnienie widoczności między słupami granicznymi znaku granicznego.
2.
Strony podejmą uzgodnione działania zapewniające niezmienność położenia koryta rzeki Marycha (Marycha, Mara) w rejonie punktu styku granic.
3.
W przypadku zmian naturalnych koryta rzeki Marycha (Marycha, Mara), punkt styku granic nie zmienia swojego położenia, chyba że Strony, po analizie zmian, uzgodnią inaczej.
4.
W przypadku przemieszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub zniszczenia słupa granicznego znaku granicznego działania Stron regulują postanowienia umów międzynarodowych państw Stron.
5.
W przypadku braku możliwości odtworzenia słupa granicznego znaku granicznego w pierwotnym miejscu Strony uzgodnią jego nową lokalizację i sporządzą odpowiednie dokumenty w sześciu egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i litewskim.

Kwestie wynikające między Stronami, dotyczące stosowania postanowień niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w drodze negocjacji.

Niniejsze Porozumienie wejdzie w życie w dniu otrzymania ostatniej noty stwierdzającej wykonanie przez każdą ze Stron niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Niniejsze Porozumienie sporządzono w Wilnie dnia 16 września 2009 roku w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i litewskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc.

ZAŁĄCZNIK 

MAPA DELIMITACYJNA PUNKTU STYKU GRANIC PAŃSTWOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, REPUBLIKI BIAŁORUSI I REPUBLIKI LITEWSKIEJ