Art. 2. - Porozumienie w sprawie punktu styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy. Łuck.2013.03.14.

Monitor Polski

M.P.2015.778

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2015 r.
Artykuł  2
1.
Punkt styku granic jest oznakowany w terenie znakiem granicznym "Bug", zwanym dalej "znakiem granicznym".
2.
Strony, w terminie trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego Porozumienia, powołują Wspólną komisję polsko-białorusko-ukraińską, zwaną dalej "Wspólną komisją", w celu oznakowania punktu styku granic w terenie i sporządzenia dokumentów demarkacyjnych.

Dokumenty demarkacyjne - Protokół znaku granicznego "Bug", Mapa demarkacyjna styku granic państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Białorusi i Ukrainy, Protokół końcowy Wspólnej komisji - sporządza się w trzech egzemplarzach, każdy w językach polskim, białoruskim i ukraińskim.

3.
Wydatki związane z wykonaniem wspólnych prac, o których mowa w ustępie 2, Strony pokrywają na zasadzie równomiernego obciążenia.