Porozumienie o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Brukseli dnia 28 października 2004 r. Bruksela.2007.12.17.

Monitor Polski

M.P.2008.18.189

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

POROZUMIENIE
o zmianie Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Brukseli dnia 28 października 2004 r.,
podpisane w Brukseli dnia 17 grudnia 2007 r.

między

RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ,

zwaną dalej "Państwem-Beneficjentem",

a

REPUBLIKĄ ISLANDII,

KSIĘSTWEM LIECHTENSTEINU,

KRÓLESTWEM NORWEGII,

zwanymi dalej "Krajami EFTA",

zwanymi dalej łącznie "Stronami"

W Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2004-2009 pomiędzy Krajami EFTA a Rzecząpospolitą Polską podpisanym w Brukseli dnia 28 października 2004 r., wprowadza się następujące zmiany:

1.
W Artykule 4 ustęp 5 otrzymuje brzmienie:

"Rzeczpospolita Polska upoważnia Krajowy Punkt Kontaktowy, wskazany w Aneksie A, do działania w jej imieniu. Krajowy Punkt Kontaktowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za zarządzanie działaniami realizowanymi w ramach Mechanizmu Finansowego EOG w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym za kontrolę finansową i audyt. Pełni też funkcję punktu kontaktowego. Jego struktura zarządzania została przedstawiona w Aneksie A.".

2.
W treści Artykułu 4 ustępy 6 i 8 oraz w treści Artykułu 5 ustępy 2 i 3 wyrażenie "Ministerstwo Gospodarki i Pracy" otrzymuje brzmienie "Krajowy Punkt Kontaktowy".
3.
W treści Artykułu 5 ustęp 1 wyrażenie "Punkt Kontaktowy" otrzymuje brzmienie "Krajowy Punkt Kontaktowy".
4.
W Artykule 5 dodaje się ustęp 3 następującej treści:

"Aneksy A, B i C mogą być przedmiotem przeglądu podczas spotkań rocznych. Zmiany uzgodnione podczas takich spotkań nie wymagają formalnej zmiany niniejszego Memorandum of Understanding. Zmiany te zostaną potwierdzone w drodze wymiany listów pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG i Krajowym Punktem Kontaktowym.".

5.
W Artykule 5 dotychczasowe ustępy 3 i 4 zmieniają numerację na odpowiednio 4 i 5.
6.
W Artykule 7 ustęp 2 oraz w Artykule 8 ustęp 3 zostają uchylone. W Artykule 7 ustęp 1 nie będzie numerowany.
7.
W Aneksie A do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

(a) w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

- w zdaniu pierwszym wyrażenie "Ministerstwo Gospodarki i Pracy" otrzymuje brzmienie "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego";

- w zdaniu drugim wyrażenie "Punkt Kontaktowy" otrzymuje brzmienie "Krajowy Punkt Kontaktowy";

(b) w pkt 4 wprowadza się następujące zmiany:

- w zdaniu drugim wyrażenie "Punkt Kontaktowy" otrzymuje brzmienie "Krajowy Punkt Kontaktowy";

- po tiret siódmym dodaje się tiret ósme i tiret dziewiąte w brzmieniu:

"- przeprowadzanie formalnej i merytoryczno - technicznej oceny projektów,

- przedstawianie członkom Komitetu Sterującego listy rankingowej wraz z uzasadnieniem.";

(c) w pkt 5 skreśla się zdanie czwarte wraz ze wszystkimi tiret;

(d) w pkt 5 tabela 1. otrzymuje brzmienie:

Tabela 1.

PriorytetInstytucja PośredniczącaInstytucja Wspomagająca Instytucję Pośredniczącą
Ochrona Środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energiiMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobamiMinisterstwo ŚrodowiskaNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miastMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. Promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznychUrząd Komitetu Integracji Europejskiej
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiemMinisterstwo ZdrowiaBiuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
Badania NaukoweMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

(e) w pkt 6 wprowadza się następujące zmiany:

- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Krajowy Punkt Kontaktowy utworzy jeden Komitet Monitorujący dla Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.";

- w zdaniu czwartym, określającym skład Komitetu Monitorującego, skreśla się tiret drugie;

(f) w pkt 7 wprowadza się następujące zmiany:

- zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Komitet Sterujący, na podstawie przedstawionej przez Instytucję Pośredniczącą listy rankingowej kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniem, podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia do dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG realizacji projektów na danej liście rankingowej.";

- w zdaniu szóstym, określającym skład Komitetu Sterującego, skreśla się tiret drugie;

- zdanie siódme otrzymuje brzmienie:

"Przewodniczący Komitetu zaprasza, w charakterze obserwatorów, przedstawicieli Krajowego Punktu Kontaktowego, Instytucji Płatniczej oraz, jeśli jest to właściwe, przedstawicieli innych instytucji i organizacji, których obecność może być kluczowa dla efektywności wdrażania pomocy dostępnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.";

(g) w pkt 9 zdanie pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

"Funkcję Instytucji Audytu pełni Ministerstwo Finansów za pomocą podległych mu departamentów.".

(h) Dodaje się pkt 10 "Fundusz zaliczkowy" ("Working capital") w brzmieniu:

"10. W celu ułatwienia terminowego przekazywania środków finansowych do Beneficjentów i Operatorów, Komitet Mechanizmu Finansowego przekaże Krajowemu Punktowi Kontaktowemu zaliczkę (fundusz zaliczkowy- working capital), która będzie przechowywana na rachunku bankowym przez Instytucję Płatniczą. Płatności z funduszu zaliczkowego dla Beneficjentów i Operatorów mogą być dokonywane po spełnieniu polskich wewnętrznych wymogów dotyczących dokonywania płatności. Kwota zaliczki, szczegółowe wymagania odnośnie sprawozdawczości, mechanizm rozliczania i inne warunki zostaną określone w instrukcji wydanej przez Komitet Mechanizmu Finansowego EOG dla Krajowego Punktu Kontaktowego. Niniejsza instrukcja będzie wiążąca dla Krajowego Punktu Kontaktowego."

(i) Część "Procedura wnioskowania" otrzymuje brzmienie:

"Procedura wnioskowania

Informacja dotycząca procesu naboru wniosków będzie ogłaszana w zależności od dostępności środków finansowych oraz projektów. Co do zasady, i w zależności od rodzaju projektu, nabór wniosków będzie przeprowadzany w formie konkursu otwartego. Wnioski powinny być przekazywane do Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej, która ocenia kompletność wniosku i dokonuje oceny pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków, na żądanie Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Wspomagającej wnioski zostaną poprawione przez wnioskodawcę. Po wstępnej weryfikacji, wnioski aplikacyjne zostaną ocenione pod kątem kryteriów merytorycznych - technicznych przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wspomagającą, która przyznaje projektom punkty. W wyniku procedury oceny przygotowywana jest lista rankingowa kwalifikowalnych projektów wraz z uzasadnieniami, która następnie jest przekazywana do Komitetu Sterującego do zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem, Komitet Sterujący może wprowadzić uzasadnione zmiany na powyższej liście. Lista zatwierdzona przez Komitet Sterujący wraz z jego rekomendacjami jest przekazywana do Krajowego Punktu Kontaktowego. W oparciu o rekomendacje Komitetu Sterującego Krajowy Punkt Kontaktowy decyduje, które projekty kwalifikują się do przekazania do Biura Mechanizmów Finansowych (BMF), a następnie wraz z uzasadnioną opinią przekazuje je do BMF. Zgodnie z Zasadami i Procedurami, BMF przygotowuje rekomendacje dla projektów i przekazuje je Komitetowi Mechanizmu Finansowego EOG, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Na podstawie pozytywnej decyzji, pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego EOG oraz Krajowym Punktem Kontaktowym zawierana będzie umowa finansowa.".

8.
W Aneksie B do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

(a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Głównym celem Mechanizmu Finansowego EOG jest przyczynienie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz umocnienie dwustronnej współpracy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Krajami EFTA Europejskiego Obszaru Gospodarczego.".

(b) W tabeli w polu czwartego priorytetu pod tytułem "Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych" w kolumnie drugiej tiret siódme otrzymuje brzmienie:

"- modernizacja usług jednostek samorządu terytorialnego oraz poprawa wydajności i wdrażanie najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania i technologii informatycznych;".

9.
W Aneksie C do niniejszego Memorandum wprowadza się następujące zmiany:

(a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Fundusz Pomocy Technicznej

Działania związane z informacją i promocją możliwości wykorzystania środków finansowych z Mechanizmu Finansowego EOG, przygotowaniem zarządzania, systemu wdrażania, w tym monitoringu, kontroli i audytu w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie Mechanizmu Finansowego EOG, oraz tłumaczeniem dokumentów, a także pomoc ekspertów i doradców.";

(b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Fundusz dla Organizacji Pozarządowych działających we wszystkich obszarach priorytetowych.";

(c) skreśla się pkt 4;

(d) oznaczenie pkt 5 otrzymuje brzmienie pkt 4;

(e) po punkcie 4 dodaje się punkt 5 następującej treści:

"5. Fundusz Wymiany Kulturalnej

Fundusz Wymiany Kulturalnej zostanie przygotowany w celu rozwijania wymiany kulturalnej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwami EFTA.".

Wszystkie pozostałe postanowienia Memorandum of Understanding oraz Aneksów A, B i C, pozostają niezmienione.

Zmiany zostaną włączone do obowiązującego tekstu Memorandum of Understanding łącznie z Aneksami A, B i C i ogłoszone na stronach internetowych Krajowego Punktu Kontaktowego i Biura Mechanizmów Finansowych.

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach w języku angielskim.

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu złożenia ostatniego podpisu.

Podpisane w Brukseli dnia 17.12.2007 r. Podpisane w Brukseli dnia 18.12.2007 r.