Pomoc Państwa w rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych.

Monitor Polski

M.P.1978.30.109

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1978 r.

UCHWAŁA Nr 126
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 1978 r.
w sprawie pomocy Państwa w rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych.

W celu zapewnienia korzystnych warunków do realizacji jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego przez pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przepisy uchwały dotyczą pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i państwowych gospodarstw rolnych podległych Ministrowi Rolnictwa lub radom narodowym, w których obowiązuje układ zbiorowy pracy dla państwowych przedsiębiorstw rolnych, zwanych dalej "przedsiębiorstwami".
2.
Z pomocy Państwa korzystają pracownicy podejmujący budowę domów jednorodzinnych lub samodzielnych lokali mieszkalnych w małych domach mieszkalnych, zwanych dalej "domami mieszkalnymi", położonych w granicach administracyjnych gmin lub miast liczących nie więcej niż 2 tysiące mieszkańców, na których terenie znajduje się siedziba zakładu pracy pracownika. Powierzchnia użytkowa domu mieszkalnego nie powinna przekraczać 110 m2.
3.
Pomoc przysługuje pod warunkiem, że pracownik po wybudowaniu domu mieszkalnego zrezygnuje z mieszkania zakładowego.
1.
Przedsiębiorstwa tworzą fundusz mieszkaniowy, który składa się z kwoty w wysokości odpowiadającej 1% osobowego funduszu płac, obciążającej koszty przedsiębiorstwa, oraz środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach podziału funduszu premiowego tworzonego w przedsiębiorstwach.
2.
Fundusz mieszkaniowy jest przeznaczony na udzielanie pracownikom pożyczki lub bezzwrotnej pomocy na:
1)
budowę domu mieszkalnego,
2)
rozbudowę, modernizację i kapitalny remont domu mieszkalnego stanowiącego własność pracownika,
3)
nabycie przez pracownika domu mieszkalnego stanowiącego własność Państwa.
3.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrami Finansów, Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych określi szczegółowo:
1)
zasady tworzenia funduszu mieszkaniowego i dysponowania nim,
2)
zasady i tryb sprzedaży domów mieszkalnych, o których mowa w ust. 2 pkt 3.
1.
Pracownicy przedsiębiorstw podejmujący budowę domów mieszkalnych mogą korzystać z pomocy kredytowej Państwa w wysokości do 80% wartości kosztorysowej domu, nie przekraczającej jednak 80% normatywnych kosztów budowy, których wysokość ustali Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrami Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Finansów.
2.
Warunkiem przyznania kredytu jest wykazanie się przez pracownika przedsiębiorstwa posiadaniem własnych środków finansowych lub materiałowych, stanowiących nie mniej niż 20% wartości kosztorysowej domu mieszkalnego, a jeżeli pracownik lub jego małżonek nie przekroczył 35 lat życia (młode małżeństwo) - nie mniej niż 15% tej wartości.
1.
Spłata kredytu następuje w ciągu 30 lat, a dla młodych małżeństw - 35 lat, w równych ratach kwartalnych, i rozpoczyna się po upływie 3 lat od daty przyznania kredytu.
2.
Oprocentowanie kredytu wynosi rocznie:
1)
3% - od kwoty do wysokości 250 tys. zł,
2)
6% - od kwoty przekraczającej 250 tys. zł.
1.
Kredyt udzielony pracownikom podejmującym budowę domu mieszkalnego podlega częściowemu umorzeniu w razie:
1)
wybudowania domu mieszkalnego w terminie dwóch lat od daty przyznania kredytu i przy zastosowaniu typowego projektu budowlanego zalecanego przez Ministra Rolnictwa - w wysokości 20% kwoty kredytu,
2)
każdej terminowo spłaconej raty kredytu - w wysokości 20% raty obliczonej od kwoty pozostałej po umorzeniu, o której mowa w pkt 1.
2.
Minister Rolnictwa zapewni dokumentację typową, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
Umorzone kredyty, o których mowa w § 5, obciążają budżet centralny w części dotyczącej Ministerstwa Rolnictwa.
1.
Pracownicy przedsiębiorstw, którzy podejmą rozbudowę, modernizację lub kapitalny remont domu mieszkalnego stanowiącego ich własność bądź zamierzają nabyć dom mieszkalny stanowiący własność Państwa, mogą korzystać z pomocy kredytowej Państwa w wysokości do 150 tys. zł.
2.
Spłata kredytu następuje w ciągu 10 lat, w równych ratach kwartalnych, i rozpoczyna się po upływie 2 lat od daty przyznania kredytu.
3.
Oprocentowanie kredytu wynosi rocznie:
1)
3% - od kwoty do wysokości 60 tys. zł,
2)
6% - od kwoty przekraczającej 60 tys. zł.
1.
W razie rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia umowy przez pracownika lub przez zakład pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w razie sprzedaży lub wydzierżawienia przez pracownika domu mieszkalnego kredyt oraz pożyczka lub bezzwrotna pomoc z funduszu mieszkaniowego podlegają zwrotowi w terminie 1 miesiąca od dnia rozwiązania stosunku pracy.
2.
W razie zwrotu kredytu lub pożyczki, o których mowa w ust. 1, pracownik jest obowiązany zwrócić umorzone kwoty.
3.
W umowie kredytowej lub w umowie pożyczki można zastrzec, że w razie sprzedaży przez pracownika domu mieszkalnego przedsiębiorstwu przysługuje pierwszeństwo nabycia tego domu.
Niezależnie od pomocy Państwa określonej w niniejszej uchwale pracownicy podejmujący budowę domów mieszkalnych korzystają z innych form pomocy Państwa określonych w uchwale nr 128 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie rozwoju jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w latach 1976-1980 (Monitor Polski Nr 31, poz. 134) oraz w uchwale nr 71 Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1978 r. w sprawie rozwoju, organizacji i zaopatrzenia budownictwa indywidualnego (Monitor Polski Nr 23, poz. 78).
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa:
1)
określi szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy kredytowej Państwa,
2)
zapewni w planie kredytowym niezbędne środki finansowe na cele określone w uchwale,
3)
na wniosek właściwego ministra może rozciągnąć przepisy uchwały, w całości lub w części, na nie objęte uchwałą jednostki organizacyjne, w których obowiązuje układ zbiorowy pracy dla państwowych przedsiębiorstw rolnych, z ewentualnym uwzględnieniem zmian, których wymaga rodzaj działalności tych jednostek.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.