§ 4. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  4.
1.
Przepisy niniejszej uchwały dotyczące małych domów mieszkalnych stosuje się również do domów obejmujących więcej niż cztery lokale mieszkalne, z których żaden nie przekracza 110 m2 powierzchni użytkowej, jeżeli w stosunku do danego domu wyrazi na to zgodę prezydium właściwej powiatowej rady narodowej (rady narodowej miasta stanowiącego powiat).
2.
Osoby fizyczne budujące małe domy mieszkalne korzystają z pomocy Państwa określonej w niniejszej uchwale tylko wówczas, gdy w wyniku realizacji budowy żadna z osób nie uzyska własności więcej niż jednego lokalu mieszkalnego.