§ 20. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  20.
1.
Prezydia rad narodowych w ramach posiadanych etatów osobowych zorganizują poradnictwo i instruktaż dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a Związek Spółdzielni Mieszkaniowych - dla budownictwa spółdzielczego.
2.
Na wniosek Ministra Gospodarki Komunalnej Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury zapewnią uwzględnienie w planach prac podległych im instytutów naukowo-badawczych tematyki budownictwa mieszkaniowego ze środków ludności.