§ 17. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  17.
1.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych do przeznaczenia na potrzeby miejscowej produkcji materiałów budowlanych określonej ilości materiałów podstawowych, która według oceny tych prezydiów stanowi nadwyżkę funduszu rynkowego.
2.
Minister Handlu Zagranicznego zorganizuje bieżące informowanie producentów materiałów budowlanych o rodzajach i typach maszyn i urządzeń do drobnej produkcji materiałów budowlanych dostępnych do zakupienia za granicą i umożliwi nabywanie tych maszyn i urządzeń w ramach eksportu wewnętrznego.
3.
Minister Finansów określi tryb udzielana i wysokość kredytów do dyspozycji wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województwa) rad narodowych na sfinansowanie rozpoczęcia i rozwoju produkcji nie bilansowanych centralnie materiałów budowlanych.

Popieranie spółdzielczych przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego.