§ 15. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  15.
1.
Zobowiązuje się Ministra Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Komisją Planowania przy Radzie Ministrów oraz właściwymi ministrami i Związkiem Spółdzielni Mieszkaniowych do ustalania corocznie ilości bilansowanych centralnie materiałów budowlanych przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.
2.
Poza materiałami, o których mowa w ust. 1, na pokrycie zapotrzebowania materiałowego budownictwa mieszkaniowego realizowanego ze środków własnych ludności przeznacza się:
1)
materiały pochodzące z produkcji przedsiębiorstw objętych planowaniem terenowym,
2)
nie bilansowane centralnie materiały budowlane wyprodukowane z surowców miejscowych,
3)
nie bilansowane materiały rozbiórkowe,
4)
przeznaczone do upłynnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, remanenty materiałowe i odpadki.
3.
Rozdział materiałów bilansowanych centralnie na zaopatrzenie rynku dla celów budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności powinien uwzględniać wysokość kredytu przeznaczonego na to budownictwo na poszczególnych terenach.
4.
Minister Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Gospodarki Komunalnej ustali tryb rozprowadzania materiałów budowlanych bilansowanych centralnie oraz wysokość rabatów przysługujących nabywcom większej ilości tych materiałów.