Pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych... - M.P.1972.12.84 - OpenLEX

Pomoc kredytowa Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gromad przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną.

Monitor Polski

M.P.1972.12.84

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1976 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 7 lutego 1972 r.
w sprawie pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie gmin przez pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną. 1 *

Na podstawie § 1 ust. 5 uchwały nr 282 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie pomocy kredytowej Państwa dla budownictwa mieszkaniowego osób fizycznych (Monitor Polski Nr 60, poz. 399) oraz §§ 8 i 9 uchwały nr 125 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki oraz od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (Monitor Polski Nr 32, poz. 238) zarządza się, co następuje:
1. 2
Z pomocy kredytowej Państwa na budownictwo mieszkaniowe, prowadzone na terenie gmin, mogą korzystać pracownicy państwowych gospodarstw rolnych wszystkich resortów, pracownicy rolniczych spółdzielni produkcyjnych, pracownicy kółek rolniczych i spółdzielni kółek rolniczych oraz pracownicy zatrudnieni w jednostkach podległych bądź nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa. Ponadto z pomocy kredytowej mogą korzystać pracownicy przedsiębiorstw lasów państwowych oraz pracownicy zatrudnieni w parkach narodowych.
2.
Pracownicy wymienieni w ust. 1 mogą korzystać z pomocy kredytowej określonej w zarządzeniu, jeżeli obszar posiadanego przez nich gruntu nie przekracza 2 ha i gdy zatrudnienie ma charakter stały.
1.
Budownictwem mieszkaniowym w rozumieniu zarządzenia jest:
1)
budowa domów jednorodzinnych lub lokali w małych domach mieszkalnych,
2)
kapitalny remont domów jednorodzinnych lub lokali w małych domach mieszkalnych.
2.
W ramach budownictwa mieszkaniowego może być ponadto realizowana budowa budynku gospodarczego związanego funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym oraz budowa studni.
Kredyt może być udzielony, jeżeli powierzchnia użytkowa domu (lokalu) nie przekracza 110 m2, w razie zaś gdy część domu (lokalu) jest przeznaczona na potrzeby wynikające z pracy zawodowej właściciela - 140 m2.
1.
Kredyty są udzielane przez Bank Rolny ze środków przewidzianych na inwestycje ludności wiejskiej.
2. 3
Kredyt jest udzielany na wniosek budującego, zaopiniowany przez zakład pracy zatrudniający pracownika oraz przez urząd powiatowy.
1. 4
Warunkiem udzielenia kredytu jest:
1)
własność (współwłasność) lub samoistne posiadanie na terenie gminy normatywnej działki budowlanej lub innego prawa rzeczowego uprawniającego do zabudowy oraz posiadanie pozwolenia na budowę,
2)
posiadanie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów budowy, a w razie kapitalnego remontu co najmniej 10% kosztu robót remontowych.
2.
Osoby przeprowadzające kapitalny remont na podstawie nakazu wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego są zwolnione z obowiązku posiadania wkładu własnego.
3.
Na wkład własny zalicza się środki pieniężne, udokumentowaną wartość zgromadzonych materiałów budowlanych oraz wartość robót budowlanych, wykonanych przed uzyskaniem kredytu bankowego.
1.
Kredyt na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym może być przyznany do wysokości 80% normatywnych kosztów budowy domu o powierzchni nie przekraczającej 110 m2. Dla ustalenia normatywnych kosztów budowy domu (lokalu) przyjmuje się szacunkową cenę 1 m2 w wysokości 3.000 zł.
2.
Kredyt na kapitalny remont domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym nie może przekraczać 60% kosztów remontu. Kredyt na kapitalny remont może być przyznawany osobom nieuprawnionym do uzyskania środków na ten cel z innych źródeł i nie posiadającym warunków do wykonania remontu ze środków własnych, oraz gdy ich dochód miesięczny netto przypadający na 1 członka rodziny nie przekracza 2.000 zł.
Okres spłaty kredytów udzielonych na budowę nie może przekraczać 30 lat, a na kapitalny remont 10 lat.
.
Oprocentowanie kredytów na budowę domu (lokalu) wynosi:
1)
dla kredytów nie przekraczających 150.000 zł - 3% w stosunku rocznym,
2)
dla części kredytów przekraczających 150.000 zł - 6% w stosunku rocznym.
2.
Oprocentowanie kredytów na kapitalne remonty domów (lokali) wynosi:
1)
dla kredytów nie przekraczających 60.000 zł - 2% w stosunku rocznym,
2)
dla części kredytów przekraczających 60.000 zł - 6% w stosunku rocznym.
3.
W razie zwłoki w spłacie kredytu bank pobiera dodatkowo 6% w stosunku rocznym od przeterminowanej należności.
4.
Oprocentowanie określone w ust. 1 pkt 1 ulega obniżeniu do 2,5% w stosunku rocznym, jeżeli spłata kredytu nastąpi w okresie 25 lat, lub do 2%, jeżeli spłata kredytu nastąpi w okresie 20 lat.
Przepisy § 6 ust. 1 i § 8 ust. 1, 3 i 4 mają również zastosowanie do kredytów przyznawanych na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne realizowane przez spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
1.
Spłata kredytu następuje w równych ratach kwartalnych i rozpoczyna się najpóźniej po upływie:
1)
trzech lat od daty przyznania kredytu na budowę,
2)
dwóch lat od daty przyznania kredytu na kapitalny remont.
2.
Kredyt podlega zabezpieczeniu w formie przewidzianej w przepisach o zabezpieczeniu pożyczek na finansowanie budownictwa mieszkaniowego.
1. 7
Inżynierowie i technicy rolnictwa, mechanizacji rolnictwa, budownictwa rolniczego, melioracji, geodezji i leśnictwa oraz zootechnicy, lekarze i technicy weterynarii mają prawo do umorzenia 20% każdej terminowo spłacanej raty kredytu uzyskanego na budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym na terenie gminy. Prawo do umorzenia 20% terminowo spłacanej raty pożyczki przysługuje również współmałżonkowi w razie śmierci kredytobiorcy.
2. 8
Warunkiem częściowego umorzenia kredytu jest wykonywanie przez osobę wymienioną w ust. 1 zawodu na terenie gminy oraz zamieszkiwanie w wybudowanym domu (lokalu), co powinno być stwierdzone przez właściwy urząd gminy (miasta i gminy). Warunek wykonywania zawodu na terenie gminy nie ma zastosowania w razie przejścia kredytobiorcy na emeryturę lub uzyskania renty. Warunek ten nie dotyczy również współmałżonka w razie śmierci kredytobiorcy.
3.
Umorzenia kredytów są dokonywane w ciężar budżetu właściwej powiatowej rady narodowej.
1.
Przyznane kredyty wypłacane są w miarę postępu robót na kredytowanych obiektach i zużywania na nie środków własnych przez budujących.
2.
Bank Rolny kontroluje zużycie wypłacanych kredytów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz realizacją robót.
Traci moc zarządzenie Ministrów Finansów i Rolnictwa z dnia 2 kwietnia 1966 r. w sprawie pomocy finansowej Państwa na indywidualne budownictwo mieszkaniowe na terenie gromad dla pracowników niektórych uspołecznionych zakładów pracy związanych z produkcją rolną (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Rolnictwa Nr 3, poz. 18).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.
* Z dniem 1 maja 1976 r. nin. rozporządzenie traci moc w zakresie przepisów określających wysokość oprocentowania kredytów, zgodnie z zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 1976 r. w sprawie odsetek bankowych od kredytów udzielanych jednostkom gospodarki uspołeczninej i nie uspołecznionej oraz sobom fizycznym (M.P.76.18.80).
2 § 1 ust. 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 21 czerwca 1975 r. (M.P.75.21.131) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 3 lipca 1975 r.

3 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.
4 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.
5 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.
6 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.
7 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.
8 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 i pkt 4 zarządzenia z dnia 19 grudnia 1973 r. (M.P.74.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 stycznia 1974 r.