Pomoc dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz Służby Więziennej na budownictwo mieszkaniowe.

Monitor Polski

M.P.1986.19.137

Akt utracił moc
Wersja od: 10 maja 1990 r.

UCHWAŁA Nr 103
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 1986 r.
w sprawie pomocy dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz Służby Więziennej na budownictwo mieszkaniowe. *

Na podstawie art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181) oraz art. 32 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 1984 r. Nr 29, poz. 149), w związku z art. 48 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181), Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Pomoc na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.

§  1.
1.
Pomoc finansowa dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz emerytów i rencistów milicyjnych, których inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą, zwanych dalej "osobami uprawnionymi", jest przyznawana na budownictwo mieszkaniowe z funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
2.
Środki funduszu mieszkaniowego mogą być użyte na:
1)
przyznawanie bezzwrotnej pomocy finansowej na:
a)
uzupełnienie wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej, a także na spłatę należności na rzecz spółdzielni z tytułu uzyskania (nabycia) spółdzielczego lokalu mieszkalnego,
b)
spłatę należności na rzecz spółdzielni mieszkaniowej z tytułu opłat uzupełniających za dodatkowe wyposażenie i wykończenie spółdzielczego lokalu mieszkalnego, jeżeli takie wyposażenie lub wykończenie zostało wykonane przez spółdzielnię,
c)
budowę albo kapitalny remont (modernizację) domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także na spłatę kredytu bankowego udzielonego na te cele lub na spłatę pożyczek na budownictwo mieszkaniowe zaciągniętych od jednostek gospodarki uspołecznionej,
d)
nabycie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz na spłatę zobowiązań związanych z takim nabyciem;
2)
przyznanie pomocy finansowej zaliczkowo, z przeznaczeniem na nabycie lub uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu, o których mowa w pkt 1, przed opróżnieniem zajmowanego lokalu mieszkalnego;
3)
wniesienie wkładu mieszkaniowego na warunkach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego za osobę nieuprawnioną do lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181) lub ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181), która zajmuje taki lokal i zwolni go oraz przekaże do dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych lub podległego mu organu, jeżeli osoba ta nie jest zobowiązana do zwolnienia lokalu mieszkalnego z innego tytułu.
§  2.
1.
Bezzwrotną pomoc finansową na cele wymienione w § 1 ust. 2 pkt. 1 przyznaje się w wysokości do 40% wartości lokalu mieszkalnego przysługującego osobie uprawnionej zgodnie z przepisami o przydziale lokali mieszkalnych dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej.
2.
Sposób ustalania wartości lokalu mieszkalnego, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegółowe zasady ustalania wysokości pomocy finansowej określa Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
3.
Osobie uprawnionej, która już po skorzystaniu z pomocy finansowej zamienia na większy spółdzielczy lokal mieszkalny z powodu powiększenia się rodziny lub nabycia uprawnień do dodatkowej powierzchni mieszkalnej albo buduje lub nabywa w tych przypadkach dom jednorodzinny albo lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, przysługuje uzupełniająca bezzwrotna pomoc finansowa. Przy ustalaniu wysokości bezzwrotnej pomocy uzupełniającej uwzględnia się jedynie nowe uprawnienia uzasadniające jej przyznanie, według stawek za 1 m2 powierzchni, obowiązujących w dniu uzyskania większego spółdzielczego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość.
§  3.
1.
Osoba, która skorzystała z pomocy finansowej, jest obowiązana opróżnić zajmowany lokal mieszkalny najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia nabycia albo uzyskania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
2.
Funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa lub Milicji Obywatelskiej, który po zwolnieniu za służby nie zachował uprawnień do lokalu mieszkalnego na warunkach określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin, jest obowiązany do zwrotu pomocy finansowej udzielonej mu zaliczkowo, chyba że przed zwolnieniem ze służby opróżnił zajmowany lokal mieszkalny.
§  4.
1.
Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, jest przyznawana pod warunkiem zgromadzenia przez osobę uprawnioną własnych środków co najmniej w wysokości:
1)
1/4 wkładu mieszkaniowego wymaganego do uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
2)
1/3 zaliczki na wkład budowlany wymagany do uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
3)
10% ceny kupna domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
4)
warunkującej uzyskanie kredytu na budowę lub kapitalny remont (modernizację) domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, określonego w przepisach o udzielaniu kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyznać pomoc finansową osobie uprawnionej mimo niespełnienia przez nią obowiązku zgromadzenia własnych środków w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 i 2.
§  5.
Uprawnienia wynikające z uchwały nie naruszają innych uprawnień wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
§  6.
Osobie uprawnionej, która buduje dom jednorodzinny lub samodzielny lokal mieszkalny na potrzeby swej rodziny indywidualnie albo na zasadach określonych w przepisach Prawa spółdzielczego, może być również udzielona odpłatna pomoc w zakresie opracowania projektowego, zaopatrzenia materiałowego, wykonawstwa budowlanego i udostępnienia transportu.
§  7.
Minister Spraw Wewnętrznych określi szczegółowe warunki udzielania pomocy, o której mowa w uchwale, oraz właściwość organów, a także zasady i tryb postępowania w tych sprawach.

Pomoc na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

§  8.
Do pomocy na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów Służby Więziennej, których inwalidztwo pozostaje w związku z tą służbą, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej uchwały, z tym że:
1)
pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe dla tych osób jest udzielana z funduszu mieszkaniowego Ministerstwa Sprawiedliwości,
2)
uprawnienia przewidziane w uchwale dla Ministra Spraw Wewnętrznych przysługują odpowiednio Ministrowi Sprawiedliwości.

Przepisy końcowe

§  9.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie pomocy Państwa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej na budownictwo mieszkaniowe (Monitor Polski Nr 32, poz.193),
2)
uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 18 lutego 1977 r. w sprawie pomocy Państwa dla funkcjonariuszy Służby Więziennej na budownictwo mieszkaniowe (Monitor Polski Nr 5, poz.35).
§  10.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie również do pomocy na budownictwo mieszkaniowe udzielanej począwszy od dnia 1 stycznia 1986 r.
*Uchwała utraciła częściowo podstawę prawną z dniem 10 maja 1990 r.:

- na skutek uchylenia ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.85.38.181) w części dotyczącej Milicji Obywatelskiej przez art. 157 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.90.30.179).

- na skutek uchylenia ustawy z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U.85.38.181) w części dotyczącej Służby Bezpieczeństwa przez art. 136 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz.U.90.30.180).