Polityka energetyczna państwa do 2040 r.

Monitor Polski

M.P.2021.264

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 marca 2021 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 2 marca 2021 r.
w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r.

Na podstawie art. 15a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) ogłasza się Politykę energetyczną Polski do 2040 r., stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2040 R.

1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1720 i 2004).