Pokrycie normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Komunikacji.

Monitor Polski

M.P.1960.19.93

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 lutego 1960 r.
w sprawie pokrycia normatywu środków obrotowych w przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Komunikacji.

Na podstawie § 12 ust. 2 i § 30 uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1960 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej przedsiębiorstw i zjednoczeń na 1960 r. (Monitor Polski Nr 13, poz. 61) zarządza się, co następuje:
W przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Komunikacji wprowadza się z dniem 1 stycznia 1960 r. następujące zasady pokrycia normatywu środków obrotowych:
1)
w przedsiębiorstwach przemysłowych, budowlano-montażowych i transportowych (z wyjątkiem Polskich Kolei Państwowych oraz jednostek organizacyjnych Centralnego Zarządu Dróg Publicznych):

85% środkami własnymi i pasywami stałymi,

15% kredytem normatywnym;

2)
w przedsiębiorstwach obrotu towarowego:

30% środkami własnymi i pasywami stałymi,

70% kredytem normatywnym.

1.
Nadwyżki środków własnych w obrocie, powstałe na skutek wprowadzenia zgodnie z § 1 pkt 1 85% pokrycia środkami własnymi i pasywami stałymi ustalonego w planach techniczno-ekonomicznych normatywu na dzień 31 grudnia 1960 r., przedsiębiorstwa odprowadzą na rachunek zjednoczeń i centralnych zarządów.
2.
Upoważnia się zjednoczenia, centralne zarządy i Ministerstwo Komunikacji do uzupełnienia pokrycia normatywu tym przedsiębiorstwom, których własne środki obrotowe i pasywa stałe nie pokrywają 85% ustalonego normatywu na dzień 31 grudnia 1960 r., z nadwyżek środków własnych w obrocie przekazanych przez przedsiębiorstwa zgodnie z ust 1.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1960 r.