Podwyższenie zasiłków rodzinnych.

Monitor Polski

M.P.1980.24.132

Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1980 r.

UCHWAŁA Nr 80
RADY MINISTRÓW
z dnia 6 września 1980 r.
w sprawie podwyższenia zasiłków rodzinnych.

Uznając społeczną potrzebę zasadniczej reformy systemu zasiłków rodzinnych w kierunku:
-
zwiększenia pomocy dla rodzin mających na utrzymaniu dzieci i osiągających stosunkowo niskie dochody,
-
ujednolicenia do 1983 r. zasiłków rodzinnych dla wszystkich grup społeczno-zawodowych,

Rada Ministrów po porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:

§  1.
Podwyższa się kwotę miesięcznego dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego w wysokości podwyższonej do 2.000 zł na osobę.
§  2.
1.
Zasiłki rodzinne przysługujące w wysokości podwyższonej pracownikom w tych rodzinach, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2.000 zł, podwyższa się - z uwzględnieniem ust. 2 - do następujących kwot:
Członkowie rodziny uprawnieni do zasiłku rodzinnegoMiesięczna kwota zasiłku w wysokości podwyższonej w złotych przy dochodzie na osobę w rodzinie
do 1.600 złponad 1.600 do 2.000 zł
1) jedno dziecko 250160
2) dwoje dzieci 600410
3) troje dzieci1.050750
4) czwarte i każde następne

dziecko

500360
5) małżonek nie wychowujący

dzieci

150 70
6) małżonek wychowujący jedno

i więcej dzieci

uprawnionych do zasiłku

250170
2.
Pracownikom uprawnionym do zasiłków rodzinnych w wysokości podwyższonej - na ośmioro i więcej dzieci w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1.600 zł miesięcznie, zasiłek rodzinny wypłaca się w wysokości 500 zł na każde dziecko.
§  3.
Zobowiązuje się Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych do wprowadzenia w przepisach w sprawie zasiłków rodzinnych zmian wynikających z niniejszej uchwały.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.