Podwyższenie wysokości zasiłków przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin oraz innym osobom z tytułu spełniania obowiązku służby wojskowej.

Monitor Polski

M.P.1984.2.10

Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1985 r.

UCHWAŁA Nr 8
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1984 r.
w sprawie podwyższenia wysokości zasiłków przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin oraz innym osobom z tytułu spełniania obowiązku służby wojskowej.

Na podstawie art. 134 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111 oraz z 1983 r. Nr 41, poz. 185 i Nr 61, poz. 278) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Określony w art. 125 ust. 5 i art. 126 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111 oraz z 1983 r. Nr 41, poz. 185 i Nr 61, poz. 278), zwanej dalej "ustawą", wymiar zasiłków:
1)
dziennych, przysługujących uprawnionym członkom rodziny żołnierzy odbywających ćwiczenia wojskowe, podwyższa się:
a)
dla jednej osoby z 75% na 115%,
b)
dla drugiej i każdej następnej osoby z 50% na 90%

- 1/30 kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pełny miesięczny wymiar czasu pracy;

2)
miesięcznych, przysługujących uprawnionym członkom rodziny żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, podwyższa się:
a)
dla jednej osoby ze 100% na 145%,
b)
dla drugiej osoby z 85% na 130%,
c)
dla każdej następnej osoby z 75% na 120%

- kwoty najniższego wynagrodzenia zasadniczego za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również w razie pobierania zasiłków:
1)
dziennych przez żołnierzy oraz poborowych zwolnionych z czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych, jak również przez uprawnionych członków ich rodziny, stosownie do art. 125 ust. 2, art. 132 ust. 2, art. 143 i 170 ust. 1 ustawy,
2)
miesięcznych przez uprawnionych członków rodziny studentów i absolwentów szkół wyższych odbywających długotrwałe przeszkolenie wojskowe oraz poborowych odbywających zastępczą służbę poborowych lub zasadniczą służbę w oddziałach obrony cywilnej, stosownie do art. 132 ust. 1, art. 143 i 170 ust. 1 ustawy.
Wymiar zasiłków, o których mowa w § 1, podwyższa się:
1)
zasiłków miesięcznych - o kwotę 250 zł miesięcznie dla każdej osoby,
2)
zasiłków dziennych - o 1/30 kwoty określonej w pkt 1 dla każdej osoby.
Ustalona w niniejszej uchwale podwyżka zasiłków dziennych i miesięcznych obejmuje wypłacane osobom, o których mowa w § 1, rekompensaty pieniężne określone w uchwale nr 187 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1981 r. w sprawie podwyższenia cen detalicznych niektórych artykułów żywnościowych (Monitor Polski z 1981 r. Nr 22, poz. 200 i z 1984 r. Nr 2, poz. 11) i w uchwale nr 24 Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompensat pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artykułów żywnościowych, opału i energii (Monitor Polski z 1982 r. Nr 4, poz. 18 i z 1984 r. Nr 2, poz. 11), a także w przepisach wykonawczych do tych uchwał.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1984 r.
1 § 1a dodany przez § 1 uchwały nr 66 z dnia 23 kwietnia 1985 r. (M.P.85.8.67) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 maja 1985 r.