Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Monitor Polski

M.P.1990.34.280

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1990 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 11 września 1990 r.
w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1988 r. w sprawie podwyższania niektórych świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 29, poz. 199 i z 1989 r. Nr 61, poz. 366), zwanego dalej "rozporządzeniem", ogłasza się, co następuje:
Kwoty jednorazowych odszkodowań, o których mowa w § 2-4 rozporządzenia, wynoszą począwszy od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia:
1)
247.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie mniej niż 933.000 zł, z tytułu doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (§ 2 ust. 1),
2)
4.633.000 zł z tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (§ 2 ust. 2),
3)
247.000 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu z tytułu zwiększenia uszczerbku na zdrowiu (§ 3),
4)
23.134.000 zł, gdy do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego, oraz 4.633.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (§ 4 ust. 1 pkt 1),
5)
11.577.000 zł, gdy do odszkodowania uprawnieni są tylko inni członkowie rodziny niż małżonek i dzieci zmarłego, oraz 4.633.000 zł z tytułu zwiększenia odszkodowania na drugiego i każdego następnego uprawnionego (§ 4 ust. 1 pkt 2),
6)
4.633.000 zł, gdy do odszkodowania, równocześnie z małżonkiem lub dziećmi zmarłego, uprawnieni są inni członkowie rodziny (§ 4 ust. 1 pkt 3).