Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.

UCHWAŁA Nr 184
RADY MINISTRÓW
dnia 24 października 1988 r.
w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Podwyższa się kwoty jednorazowych odszkodowań, o których mowa w art. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 345, z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181), zwanej dalej "ustawą", do wysokości określonej w uchwale.
1.
Funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, o których mowa w ustawie, przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne w wysokości 1/100 kwoty określonej w art. 5 ust. 2 ustawy, nie mniej jednak niż 10.000 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania nie może być niższa niż 40.000 zł.
2.
Odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę 200.000 zł, jeżeli funkcjonariusz został zaliczony do I grupy inwalidów wskutek wypadku tub choroby, o których mowa w ustawie.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w następstwie wypadku lub choroby, o których mowa w ustawie, funkcjonariusz został zaliczony do I grupy inwalidów.
1.
Kwotę jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny funkcjonariusza z tytułu jego śmierci wskutek wypadku lub choroby ustala się w wysokości:
1)
1.000.000 zł - gdy do odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego; odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę 200.000 zł na drugiego i każdego następnego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci,
2)
1.000.000 zł - gdy do odszkodowania są uprawnieni tylko rodzice,
3)
500.000 zł - gdy do odszkodowania jest uprawnione tylko jedno z rodziców lub rodzeństwa albo z wnuków,
4)
200.000 zł - dla każdego z rodziców, rodzeństwa lub wnuków zmarłego, jeżeli są oni uprawnieni obok innej osoby.
2.
Kwotę odszkodowania ustaloną dla dzieci funkcjonariusza dzieli się między nie w częściach równych.
3.
Kwota odszkodowania przysługująca małżonkowi lub dzieciom, które są sierotami zupełnymi, nie może być niższa niż kwota dwunastomiesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.
1.
Kwoty jednorazowych odszkodowań określone w niniejszej uchwale ulegają corocznemu podwyższeniu o taki procent, o jaki wzrosło przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy w roku poprzedzającym rok podwyżki. Kwoty jednorazowych odszkodowań wynikające z podwyżki zaokrągla się w górę do pełnego 1.000 zł.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza wysokość kwot jednorazowych odszkodowań, o których mowa w ust. 1, w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
3.
Podwyższone kwoty jednorazowych odszkodowań mają zastosowanie do wniosków o jednorazowe odszkodowanie, jeżeli uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w związku ze służbą bądź zaistniały wskutek choroby pozostającej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby albo zwiększenie uszczerbku na zdrowiu bądź związek śmierci funkcjonariusza z wypadkiem i chorobą pozostającą w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej zastał stwierdzony począwszy od dnia ogłoszenia podwyższonych kwot jednorazowych odszkodowań w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
1.
Przepisy uchwały stosuje się również do spraw o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadków lub chorób, o których mowa w ustawie, jeżeli uszczerbek na zdrowiu spowodowany takim wypadkiem bądź chorobą został stwierdzony począwszy od dnia wejścia w życia uchwały.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do spraw o zwiększenie jednorazowego odszkodowania, jeżeli w następstwie wypadku lub choroby nastąpiło pogorszenie stanu zdrowia, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, z tym że kwotę zwiększenia odszkodowania ustala się w wysokości 1/100 kwoty określanej w art. 5 ust. 2 ustawy, nie mniej niż 10.000 zł za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego było ustalone odszkodowanie.
Traci moc uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1987 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą (Monitor Polski Nr 8, poz. 65).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r., z tym że przepis § 3 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1988 r.