§ 4. - Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.
§  4.
1.
Kwoty jednorazowych odszkodowań określone w niniejszej uchwale ulegają corocznemu podwyższeniu o taki procent, o jaki wzrosło przeciętne miesięczne uposażenie funkcjonariuszy w roku poprzedzającym rok podwyżki. Kwoty jednorazowych odszkodowań wynikające z podwyżki zaokrągla się w górę do pełnego 1.000 zł.
2.
Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza wysokość kwot jednorazowych odszkodowań, o których mowa w ust. 1, w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
3.
Podwyższone kwoty jednorazowych odszkodowań mają zastosowanie do wniosków o jednorazowe odszkodowanie, jeżeli uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem w związku ze służbą bądź zaistniały wskutek choroby pozostającej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby albo zwiększenie uszczerbku na zdrowiu bądź związek śmierci funkcjonariusza z wypadkiem i chorobą pozostającą w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej zastał stwierdzony począwszy od dnia ogłoszenia podwyższonych kwot jednorazowych odszkodowań w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.