§ 3. - Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.
§  3.
1.
Kwotę jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny funkcjonariusza z tytułu jego śmierci wskutek wypadku lub choroby ustala się w wysokości:
1)
1.000.000 zł - gdy do odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego; odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę 200.000 zł na drugiego i każdego następnego uprawnionego, jeżeli do odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i dziecko (dzieci) bądź tylko dzieci,
2)
1.000.000 zł - gdy do odszkodowania są uprawnieni tylko rodzice,
3)
500.000 zł - gdy do odszkodowania jest uprawnione tylko jedno z rodziców lub rodzeństwa albo z wnuków,
4)
200.000 zł - dla każdego z rodziców, rodzeństwa lub wnuków zmarłego, jeżeli są oni uprawnieni obok innej osoby.
2.
Kwotę odszkodowania ustaloną dla dzieci funkcjonariusza dzieli się między nie w częściach równych.
3.
Kwota odszkodowania przysługująca małżonkowi lub dzieciom, które są sierotami zupełnymi, nie może być niższa niż kwota dwunastomiesięcznego uposażenia, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy.