§ 2. - Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą.

Monitor Polski

M.P.1988.30.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1988 r.
§  2.
1.
Funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, o których mowa w ustawie, przysługuje jednorazowe odszkodowanie pieniężne w wysokości 1/100 kwoty określonej w art. 5 ust. 2 ustawy, nie mniej jednak niż 10.000 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania nie może być niższa niż 40.000 zł.
2.
Odszkodowanie ulega zwiększeniu o kwotę 200.000 zł, jeżeli funkcjonariusz został zaliczony do I grupy inwalidów wskutek wypadku tub choroby, o których mowa w ustawie.
3.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli wskutek pogorszenia się stanu zdrowia w następstwie wypadku lub choroby, o których mowa w ustawie, funkcjonariusz został zaliczony do I grupy inwalidów.