Monitor Polski

M.P.1959.63.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1959 r.

UCHWAŁA NR 276
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 1959 r.
w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej zarabiających pracowników.

W celu podwyższenia wynagrodzenia za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. Podwyższa się wynagrodzenie za pracę najniżej zarabiających pracowników w sposób określony niniejszą uchwałą.
§  2.
1. W razie gdy przy zastosowaniu dotychczasowych stawek płacy, z wyłączeniem:

-

dodatków za pracę uciążliwą, niebezpieczną lub szkodliwą dla zdrowia oraz dodatków zakaźnych,

-

dodatków za pracę nocną,

-

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,

-

równowartości świadczeń w naturze lub ekwiwalentu pieniężnego za takie świadczenia,

wynagrodzenie pracownika za pełny wymiar godzin pracy wynosi mniej niż 600 zł miesięcznie - wypłaca się mu wynagrodzenie w kwocie 600 zł miesięcznie.

2. Pracownikom wynagradzanym miesięcznie, obowiązanym do pracy w niepełnym wymiarze godzin pracy, kwota określona w ust. 1 podlega odpowiedniemu zmniejszeniu.
3. Za opuszczoną godzinę pracy, za którą pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, od kwoty 600 zł (ust. 1) lub od kwoty ustalonej zgodnie z ust. 2 odlicza się po 3,10 zł.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do pracowników wynagradzanych według systemu dniówkowo-premiowego, akordowego lub prowizyjnego.
§  3. Dotychczasowe stawki płac podstawowych pozostają bez zmiany; premie, dodatki i inne dopłaty, których wysokość określana jest w stosunku procentowym od płacy podstawowej, oblicza się od dotychczasowej podstawy, nie niższej jednakże od stawki zł 2,60 za godzinę.
§  4. Przepisy uchwały nie dotyczą pracowników młodocianych w I i II roku nauki zawodu oraz w okresie przyuczenia do określonej pracy.
§  5. Właściwi ministrowie wydadzą w terminie do dnia 15 lipca 1959 r. zarządzenia niezbędne dla prawidłowego wykonania uchwały.
§  6. Minister Finansów przeniesie z rezerwy budżetowej do budżetów odpowiednich jednostek kwoty niezbędne do wykonania uchwały.
§  7. Zobowiązuje się Ministra Finansów do wydania w terminie do dnia 15 lipca 1959 r. zarządzenia, zwalniającego od podatku od wynagrodzeń wynagrodzenia miesięczne pracowników niższe od 651 zł, poczynając od wypłat wynagrodzenia za lipiec 1959 r.
§  8. Zobowiązuje się Ministra Finansów do uznania przekroczeń zaplanowanego funduszu płac, wynikających z wypłaty wynagrodzeń podwyższonych na mocy niniejszej uchwały.
§  9. Upoważnia się organy spółdzielczości do odpowiedniego zastosowania przepisów uchwały - w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej - do osób zatrudnionych w spółdzielniach.
§  10. Postanowienia niniejszej uchwały nie wprowadzają zmian obowiązujących przepisów, ustalających górną granicę wynagrodzeń za pracę, nie powodującą zawieszania wypłaty renty pracującym rencistom.
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1959 r.