Monitor Polski

M.P.1966.55.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 26 września 1966 r.
w sprawie podstawy wymiaru rent i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 1966 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (Dz. U. Nr 40, poz. 237) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Podstawę wymiaru renty starczej i inwalidzkiej dla osób prowadzących zakłady gastronomiczne oraz stacje benzynowe na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, zwanych dalej "ubezpieczonymi", oraz dla osób z nimi współpracujących, stanowi przeciętny miesięczny zarobek z okresu:
1) ostatnich 5 lat ubezpieczenia,
2) faktycznego okresu ubezpieczenia, jeżeli trwało ono krócej niż 5 lat.
2. Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi:
1) w razie śmierci ubezpieczonego lub osoby z nim współpracującej - zarobek, o którym mowa w ust. 1,
2) w razie śmierci rencisty - zarobek stanowiący podstawę wymiaru jego renty starczej lub inwalidzkiej.
3. Podstawę wymiaru zasiłku pogrzebowego stanowi:
1) w razie śmierci ubezpieczonego, osoby z nim współpracującej lub członka rodziny tych osób - zarobek z ostatniego miesiąca ubezpieczenia,
2) w razie śmierci rencisty lub członka jego rodziny - podstawa wymiaru renty.
§  2.
1. Za zarobek przyjmowany do podstawy wymiaru rent i zasiłku pogrzebowego uważa się zarobek:
1) osiągany faktycznie przez zainteresowanego i stanowiący podstawę wymiaru podatku od wynagrodzeń - jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie prowizji oraz o osoby z nimi współpracujące,
2) określony ryczałtowo w kwocie 2.400 zł miesięcznie - jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej odpłatności,
3) określony ryczałtowo w kwocie 1.300 zł miesięcznie - jeżeli chodzi o osoby współpracujące z ubezpieczonymi, o których mowa w pkt 2.
2. W razie potrzeby przyjęcia do podstawy wymiaru renty lub zasiłku pogrzebowego zarobku z okresu krótszego niż miesiąc, za zarobek miesięczny uważa się:
1) 30-krotny zarobek dzienny - jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie prowizji oraz o osoby z nimi współpracujące; za zarobek dzienny uważa się zarobek osiągnięty w danym miesiącu, podzielony przez liczbę dni kalendarzowych z okresu pracy w tym miesiącu,
2) ryczałt określony w ust. 1 pkt 2 i 3 - jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej odpłatności oraz o osoby z nimi współpracujące.
§  3.
1. Składki na ubezpieczenie społeczne za ubezpieczonych i osoby z nimi współpracujące wynoszą 10% zarobku faktycznego lub ryczałtu, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. W razie potrzeby obliczenia składek na ubezpieczenie społeczne za okres krótszy niż jeden miesiąc, za zarobek uważa się:
1) zarobek osiągnięty faktycznie w danym miesiącu - jeżeli chodzi o ubezpieczonych rozliczanych na zasadzie prowizji i osoby z nimi współpracujące,
2) część ryczałtu odpowiednią do liczby dni kalendarzowych z okresu pracy w tym miesiącu, przyjmując za miesiąc okres 30 dni - jeżeli chodzi o ubezpieczonych, rozliczanych na zasadzie zryczałtowanej odpłatności i osoby z nimi współpracujące.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1966 r.