§ 8. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  8.
1.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach decydujących w szczególności o postępie naukowo-technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy mogą być przez zakład pracy zobowiązani do cyklicznego, obowiązkowego doskonalenia kwalifikacji zawodowych.
2.
Wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 1, częstotliwość powtarzania cyklu doskonalenia oraz formy obowiązkowego doskonalenia ustala zakład pracy, z uwzględnieniem obowiązujących wymagań dotyczących szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.