§ 7. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  7.
1.
Ukończenie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji w formach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8, potwierdza zaświadczenie wydane według wzorów określonych przez Ministra Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.
2.
Ukończenie dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji w formie studium podyplomowego potwierdza zaświadczenie wydane według wzoru określonego przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych.