§ 4. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  4.
Jednostki, o których mowa w § 3, są obowiązane zapewnić:
1)
właściwy program nauczania,
2)
kadrę dydaktyczną,
3)
odpowiednie pomieszczenia, urządzenia i materiały oraz niezbędne podręczniki, skrypty i inne pomoce dydaktyczne,
4)
właściwy przebieg szkolenia, dokształcania lub doskonalenia kwalifikacji oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.