§ 3. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  3.
Szkolenie, dokształcanie lub doskonalenie kwalifikacji pracowników - z wyjątkiem studiów podyplomowych - mogą prowadzić:
1)
przedsiębiorstwa i inne państwowe jednostki organizacyjne,
2)
ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
3)
samodzielne placówki typu naukowo-dydaktycznego, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty naukowo-badawcze oraz inne jednostki typu naukowo-badawczego,
4)
szkoły wszystkich typów i poziomów nauczania,
5)
organizacje społeczne i spółdzielcze, które otrzymały zezwolenie Ministra Oświaty i Wychowania na prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia.