§ 17. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  17.
1.
Do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie uchwały podnoszą kwalifikacje na podstawie skierowania zakładu pracy w formach pozaszkolnych, stosuje się przepisy uchwały.
2.
Do pracowników, którzy w dniu wejścia w życie uchwały podnoszą kwalifikacje na podstawie skierowania zakładu pracy w szkołach dla pracujących i w szkołach wyższych, stosuje się przepisy uchwały, z tym że pracownikom tym nie przysługuje zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Zakłady pracy w ramach posiadanych środków mogą przyznać tym pracownikom zwrot kosztów zakwaterowania i wyżywienia na zasadach ustalonych w § 12 ust. 1 pkt 2.
3.
Pracownikom, którzy rozpoczęli naukę w systemie eksternistycznym przed dniem wejścia w życie uchwały i przystępują do egzaminów z zakresu programu nauczania szkoły średniej lub z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych jako eksterniści, przysługują płatne zwolnienia z pracy na czas niezbędny do przystąpienia do tych egzaminów, a ponadto na przygotowanie pracy dyplomowej z zakresu średniej szkoły zawodowej lub pracy magisterskiej (dyplomowej) z zakresu określonego kierunku studiów wyższych - 6 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego. Zakłady pracy mogą przyznać tym pracownikom świadczenia przewidziane w § 14 ust. 3.