§ 12. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  12.
1.
Pracownikom, którym wydano skierowanie w celu podnoszenia kwalifikacji, przysługują:
1)
urlopy szkoleniowe i zwolnienia z części dnia pracy w wymiarach określonych w § 14, płatne według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, oraz
2)
zwrot związanych z podnoszeniem kwalifikacji kosztów przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju, o ile podnoszenie kwalifikacji odbywa się w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania lub miejsce pracy pracownika.
2.
Zakład pracy może przyznać pracownikowi skierowanemu w celu podnoszenia kwalifikacji inne, dodatkowe świadczenia, a w szczególności pokryć koszty podręczników i skryptów, materiałów szkoleniowych oraz udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego, a także przyznać nagrodę.
3. 8
Zakład pracy może przyznać pracownikowi skierowanemu na studia w szkole wyższej, poprzedzone semestrem zerowym, lub do szkoły średniej, poprzedzonej semestrem wstępnym, urlop szkoleniowy na udział w zajęciach i egzaminach w wymiarze wynikającym z programu nauczania na tych semestrach.
8 § 12 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.