§ 11. - Podnoszenie kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczenia przysługujące tym pracownikom.

Monitor Polski

M.P.1983.1.6

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 października 1991 r.
§  11.
1.
Do podstawowych obowiązków pracownika podnoszącego kwalifikacje na podstawie skierowania zakładu pracy należy:
1)
regularne uczęszczanie na zajęcia,
2)
przedstawianie corocznie - w razie kształcenia się w szkołach - dokumentu stwierdzającego promocję lub zaliczenie roku studiów,
3)
przedstawienie świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły, a w razie szkolenia, dokształcania lub doskonalenia - zaświadczenia o jego ukończeniu,
4)
ukończenie kształcenia, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia w przewidzianym terminie,
5)
wykorzystywanie ulg i świadczeń tylko do celów związanych z podnoszeniem kwalifikacji,
6)
przedstawianie odpowiednich dokumentów stwierdzających miejsce, czas, liczbę zajęć obowiązkowych oraz terminy egzaminów.
2. 7
Jeżeli pracownik podnoszący kwalifikacje w formach pozaszkolnych na podstawie skierowania zakładu pracy nie podejmie lub przerwie naukę z własnej winy, jest obowiązany na wniosek zakładu pracy zwrócić część lub całość kosztów uczestnictwa w szkoleniu, dokształcaniu lub doskonaleniu.
7 § 11 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 66 z dnia 30 kwietnia 1986 r. (M.P.86.13.89) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 maja 1986 r.